Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M., Konečný, P., Németh, Z. & Grecula, P.
P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu s prímesou psamitického kremeňa vo variskej metamorfóze gemerika
P-T-t path and local anatectic melting of the Lower Paleozoic metapelite with the admixture of psammitic quartz in Variscan metamorphic in Gemericum
Kew words: Bt metapelite, P-T-t path, regional metamorphism, anatectic melting, tectono-deformation evolution, Gemericum, Western Carpathians
1
Kromel, J. & Putiš, M.
Numerické modelovanie symplektitov
Numerical modeling of the symplectites
Key words: numerical model, symplectite
45
Starek, D., Jablonský, J., Marschalko, R. & Soták, J.
Sedimentológia a transportná dynamika spodnooligocénnych hrubovrstvových vývojov z Oravy (centrálne Západné Karpaty)
Sedimentology and the transport dynamics of the Lower Oligocene thick bedded trends from the Orava region (Central Western Carpathians)
Key words: megabeds, megaturbidites, Central Carpathians, Early Oligocene
51
Križáni, I., Andráš, P. & Danáková, A.
Ťažké kovy z depónií odpadu po ťažbe a úprave polymetalických rúd v prostredí neovulkanitov Štiavnických vrchov – vplyv na rastliny a drobné cicavce
Heavy metals from the mining and recovery dump polymetallic waste ore material in the surrounding of the neovolcanic Štiavnické vrchy Mts. area (Central Slovakia): Impact on plants and small mammals
Key words: dumps, tailing impoundments, heavy metals, toxic elements, plants, small mammals, tissues
61
Krčmová, K. & Rapant, S.
Environmental exposure to arsenic and associated health risk for residents in the Horná Nitra region: A geochemical and medical research
Environmentálna expozícia arzénu a zdravotné riziko pre obyvateľov hornonitrianskeho regiónu – geochemický a medicínsky výskum
Key words: arsenic, environmental exposure, biological monitoring, health risk
75
Osacký, M., Uhlík, P. & Kuchta, Ľ.
Experimentálna hydrotermálna alterácia vulkanického skla v kyslom a zásaditom prostredí
Experimental hydrothermal alteration of volcanic glass in the acid and alkaline conditions
Key words: albite, analcime, experimental alteration, phillipsite, volcanic glass
81

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Plašienka, D., Németh, Z., Šimon, L., Iglárová, Ľ. & Magálová, D.
5. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti
5th Annual Seminary of the Slovak Geological Society
1
Ďurža, O. & Rapant, S.
Geochémia 2006
Geochemistry 2006
26
Hovorka, D.
Recenzia/Review – Janusz Skoczylas, Marek Żyromski, 2005: Symbolika kamienia jeko element procesu legitimacji władzu w cywilizacji europejskiej (Význam kamenných symbolov v procese legitimizácie moci v európskej civilizácii)
27
Hovorka, D.
Recenzia/Review – Kazimierz Kopczyński, Janusz Skoczylas, 2006: Kamien w religii, kulture i sztuce (Kameň v náboženstve, kultúre a umení)
27