Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Soták, J., Gedl, P., Banská, M. & Starek, D.
Nové stratigrafické dáta z paleogénnych súvrství centrálnych Západných Karpát na Orave – výsledky integrovaného mikropaleontologického štúdia na profile Pucov
New stratigraphic data from the Paleogene formations of the Central Western Carpathians at the Orava region: Results of integrated micropaleontological study in the Pucov section
Key words: biostratigraphy, foraminifers, calcareous nannoplankton, dinoflagellates, Paleogene, Podtatranská skupina Group, Central Western Carpathians
89
Banasová, M., Kopčáková, J. & Reháková, D.
Bádenské asociácie vápnitých dinoflagelát z vrtu Stupava HGP-3 a Malacky-101 (viedenská panva)
Badenian calcareous dinoflagellate cyst associations from the Stupava HGP-3 and Malacky-101 boreholes (Vienna Basin)
Key words: calcareous dinoflagellates, taxonomy, systematics, Badenian, Vienna Basin
107
Staňová, S. & Soták, J.
Analýza distribúcie hrúbok turbiditov v kýčerských vrstvách magurskej jednotky na Kysuciach – využitie dát pri interpretácii depozičného prostredia podmorského vejára
Turbidite bed thickness analysis of the Kýčera Beds of the Magura Unit in the Kysuce region: Implications for depositional environments of the submarine fan
Key words: turbidites, turbidite bed thickness distributions, submarine-fan subenvironments, Magura Zone, Rača Unit, Kýčera Beds, Upper Eocene, Outer Western Carpathians
123
Huraiová, M., Konečný, P. & Hurai, V.
Nové nálezy minerálov skupiny enigmatitu na Slovensku
New findings of the aenigmatite group minerals in Slovakia
Key words: rhönite, melt inclusions, carbonatite, upper mantle, alkali basalt, Lučenec Basin, Slovakia
131
Pršek, J. & Biroň, A.
Jaskólskiit a sprievodné sulfosoli zo žily Aurélia – Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie
Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia vein: Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie
Key words: jaskólskiite, chemical composition, Bi sulphosalts, Aurélia vein, Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
141
Šutriepka, M. & Rapant, S.
Modelovanie iónových foriem potenciálne toxických prvkov pórovej vody dnových sedimentov vodných nádrží Ružín a Veľké Kozmálovce
Modelling of ion forms of potentially toxic elements in the pore water in bottom sediments from the water reservoirs Ružín and Veľké Kozmálovce
Key words: bottom sediments, pore water, potentially toxic elements, modeling
147
Lintnerová, O., Feriančíková, L. & Španek, P.
Nereziduálny obsah Fe, Mn, Cu, Zn, Al a As v pôdach v okolí opusteného ložiska Smolník
Non residual content of Fe, Mn, Cu, Zn, Al and As in soils of the abandoned Smolník mining area
Key words: anthropogenic soil, mining activity, acid mine drainage, mobilization, mine derived element
153
Ružička, P.
Nomenklatúra a klasifikácia metakarbonátovej skupiny podľa návrhu IUGS, subkomisie pre systematiku metamorfovaných hornín
Nomenclature and classification of metacarbonate group according to the IUGS Subcommission of the systematics of metamorphic rocks
Key words: metacarbonate, carbonate-silicate rocks, calc-silicate rocks, carbonate-bearing silicate rocks, nomenclature, classification
165

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Starek, D. & Broska, I.
Možnosť tvorby biogénneho magnetitu pri sedimentárnych procesoch
1
Chalupová, B., Zahradník, L., Kováčová, M. & Gregáňová, M.
VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Herľany 2.–4. marca 2007
4
urnovec, I.
Recenzia/Review – Ferry Fediuk: Hovory s kamením
21