Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, D., Konečný, V., Elečko, M., Kozač, J., Molnár, A. & Zakovič, M.
Ložisko diatomitu v bazaltovom maare pri Jelšovci a možnosti jeho využitia
Diatomite deposit in basalt maar near the village of Jelšovec (S. Slovakia) and its possibility of utilization
Key words: diatomite, basalt maar, building tiles, roof construction, smectitic clay, Pb, Cu sorbent
333
Tomašových, A.
Bádenské mäkkýše z tehelne Devínska Nová Ves (Bratislava, Slovensko)
Mollusca from the Devínska Nová Ves – brickyard locality (Bratislava, Slovakia), Badenian
Key words: Miocene, Vienna Basin, West Carpathians, Mollusca, Bivalvia, Gastropoda, Polyplacophora, Cephalopoda, systematic
357
Vlčko, J. & Wagner, P.
Inžinierskogeologické príčiny porušenia kláštora Skalka
Engineering geological causes of failure of the Skalka Monastery
Key words: destruction, stability, rock slope analysis
387
Palivcová, M., Waldhausrová, J. & Ledvinková, V.
Huttonova sympozia ke granitovému problému
Hutton´s symposia on the granite problem
Key words: granites, related rocks, origin, magmatic chambers, mechanism of emplacement, shear zones, crystallization, enclaves, fluids and volatiles, trace elements, isotope geochemistry, stratified complexes
395

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Jetel, J. & Grecula, P.
Veda v trhovom hospodárstve
1
Mišík, M.
O čom premýšľajú učitelia geológie?
13
Chmielewská, E.
Exkurzia na zeolitovom ložisku Tilden (Texas, USA)
14
Háber, M.
K nedožitým sedemdesiatinám prof. RNDr. Cyrila Varčeka, CSc.
16
Kubová, J. & Medveď, J.
Ing. Vladimír Streško, CSc., šesťdesiatročný
20
Reichwalder, P.
Čestní členovia Slovenskej geologickej spoločnosti
21
Reichwalder, P.
Medaila Jána Slávika Slovenskej geologickej spoločnosti
22
Hovorka, D.
Štatút Medaily D. Andrusova
23
Vass, D.
Recenzia
Peter Doyle and Mathew R. Bennett: Unlocking the stratigraphical record
24