Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Marko, F.
Kenozoické napäťové pole a zlomová aktivita severného okraja Dunajskej panvy (Západné Karpaty, Slovensko)
Cenozoic stress field and faulting at the northern margin of the Danube Basin (Western Carpathians, Slovakia)
213
Pelech, O., Soták, J. & Hók, J.
Geological setting of the Patrovec block in the Považský Inovec Mts., Western Carpathians
Geologická stavba bloku Patrovca v Považskom Inovci, Západné Karpaty
231
Kováčik, M.
Geologická stavba a metamorfóza vulkanicko-sedimentárneho pásma na severovýchodnom úpätí Kráľovej hole
Geological setting and metamorphism of volcano-sedimentary belt on the north-eastern foothills of the Kráľova hoľa Massif (Western Carpathians, Slovakia)
241
Ozdínová, S.
Redepozície paleogénnych vápnitých nanofosílií v neogénnych sedimentoch na severnom okraji Dunajskej panvy: zdroj údajov o zdvihu a erózii substrátov
Redepositions of the Paleogene calcareous nannofossils in the Neogene sediments around the northern margin of the Danube Basin: The data source about uplift and erosion of the substrates
257
Šurka, J., Sliva, Ľ. & Soták, J.
Faciálny vývoj borovského súvrstvia v oblasti Bieleho Potoka pri Ružomberku a Komjatnej
Facial development of the Borové Formation in the area of Biely Potok at the town of Ružomberok and at Komjatná village (Western Carpathians, Slovakia)
267
Čerňanský, A., Holec, P., Sýkora, M. & Fordinál, K.
A new record of Hippotherium (Perissodactyla: Equidae) from the Late Miocene of the Central Paratethys region (Slovakia)
Hippotherium (Perissodactyla: Equidae) – nový nález z vrchného miocénu strednej Paratetýdy
279
Bendík, A.
Ammonite fauna of subfamily Harpoceratinae NEUMAYR, 1875 from Jurassic Janovky and Adnet formations in the Veľká Fatra Mts. (Central Slovakia)
Amonitová fauna Harpoceratinae NEUMAYR, 1875 z jurských súvrství Janovky a adnetského súvrstvia vo Veľkej Fatre
285
Bednárik, M., Putiška, R., Matys, M., Dostál, I., Dunčko, M. & Laho, M.
Príklad integrovanej diagnostiky zosuvov: zosuv v Chmiňanoch
An example of integrated diagnostics of landslides: Case study of the landslide at the village of Chmiňany
295
Tischler, O., Kotuč, J., Tometz, L. & Chytilová, M.
Efektivita ventingu/bioventingu pri odstraňovaní prchavých ropných látok v Haniske pri Košiciach
Effectivity of venting-bioventing for removal of volatile oil substances at the village of Haniska pri Košiciach
303
Kotuč, J. & Chytilová, M.
Vplyv prevádzky košickej teplárne na horninové prostredie a podzemnú vodu
Impact of operation of the Košice heating plant on rock environment and groundwater
315