Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M., Konečný, P., Ondrejka, M., Putiš, M., Uher, P. & Németh, Z.
Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou CHIME a SHRIMP
The Gemeric granites as an indicator of the crustal extension above the Late-Variscan subduction zone and during the Early Alpine riftogenesis (Western Carpathians): An interpretation from the monazite and zircon ages dated by CHIME and SHRIMP methods
381
Ondrášik, R., Putiš, M., Gajdoš, V., Sulák, M. & Durmeková, T.
Blastomylonitovo-kataklazitové zóny a ich vplyv na svahové deformácie v Lúčanskej Fatre
Blastomylonitic-cataclastic zones and their influence on slope deformations in the Lúčanská Fatra Mts.
395
Ivan, P. & Méres, Š.
Enkláva metamorfitu fácie modrých bridlíc v dobšinskom serpentinitovom lome – dôkaz spojitosti ultrabázického telesa s hačavskou formáciou príkrovu Bôrky
Blueschist enclave in the Dobšiná serpentinite quarry: The evidence of the relation of the ultrabasic body to the Hačava Fm. of the Bôrka nappe (Meliatic Unit, Slovakia)
407
Ivan, P., Méres, Š. & Sýkora, M.
Magnezioriebeckit v červených silicitoch a bazaltoch z Jakloviec (jaklovská formácia meliatika) – indikátor iniciálneho štádia vysokotlakovej subdukčnej metamorfózy
Magnesioriebeckite in red cherts and basalts (Jaklovce Fm. of the Meliatic Unit, Western Carpathians): An indicator of initial stage of the high-pressure subduction metamorphism
419
Bačík, P., Pršek, J. & Lipka, J.
Turmalinické horniny v metamorfovaných vulkanicko-sedimentárnych horninách komplexu Jánovho grúňa v okolí Bacúcha (veporikum)
Tourmaline-rich rocks in the metamorphosed volcano-sedimentary rocks of the Jánov grúň Complex in the Bacúch area (Veporic Superunit, Western Carpathians)
433
Uher, P., Bačík, P. & Ozdín, D.
Turmalín (magneziofoitit a dravit) v kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty)
Tourmaline (magnesiofoitite and dravite) in quartz vein near Limbach, Malé Karpaty Mts. (Slovakia)
445
Kollárová, V. & Hraško, Ľ.
Mineralógia a petrológia xenolitov podložia vo vrtoch centrálnej vulkanickej zóny Javoria
Mineralogy and petrology of the basement xenoliths in the boreholes from the Central Volcanic Zone of the Javorie Mts.
457
Luptáková, J., Biroň, A. & Andráš, P.
Hydrotermálna žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé Karpaty): minerály a evolúcia fluíd
Hydrothermal vein Pb-Zn sulphide mineralization in the Pernek-Pod Babou locality, the Malé Karpaty Mts. (SW Slovakia): Minerals and fluid evolution
477
Ozdín, D., Chovan, M. & Bálintová, T.
Chemické zloženie Bi-Te-S minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
Chemical composition of Bi-Te-S minerals from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts.
493
Mesiarkinová, M., Ozdín, D. & Janda, R.
Mineralogické štúdium silicifikovaných driev pri Častkovciach v Malých Karpatoch
Mineralogical study of petrified woods at the Častkovce in Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia)
503
Bónová, K., Bačík, P. & Derco, J.
Pyroluzit a ranciéit z jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras, východné Slovensko)
Pyrolusite and ranciéite from the Skalistý potok Cave (Slovenský kras Mts., Eastern Slovakia)
511
Ozdín, D., Bačík, P. & Števko, M.
Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2005 – 2008
New minerals approved by IMA and published in years 2005 – 2008
519

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Tuček, Ľ., Németh, Z., Derco, J., Kovaničová, Ľ., Čechovská, K. & Marčeková, M.
ŠGÚDŠ – ATNS
Efektívne ekologické využívanie nerastných surovín a technológie v prospech ochrany životného prostredia

ŠGÚDŠ – ATNS
Effective ecological use of raw material and technologies contributing to environmental protection
523
Šimon, L., Kohút, M., Iglárová, Ľ. & Németh, Z.
SGK 2009
Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti

SGK 2009
Joint Geological congress of the Slovak Geological Society and the Czech Geological Society
525
Plašienka, D.
Správa o činnosti Národného geologického komitétu Slovenskej republiky v rokoch 2005 – 2009
Report about activities of the National Geological Committee of Slovak the Republic in 2005 – 2009
528
Plašienka, D.
Práce za roky 2007 – 2008, ktorým sa udeľuje Cena SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu
Price of the Slovak Geological Society for the most important geological publication in 2007 – 2008
529
SEMINÁR – SEMINARY
Németh, Z., Plašienka, D., Šimon, L., Kohút, M. & Iglárová, Ľ.
8. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti
8th Annual Seminary of the Slovak Geological Society
531
Kohút, M., Madarás, J. & Siman, P
100 rokov granitu typu Goryczkowa v Tatrách – mýtus a realita
Centenary of the Goryczkowa granite type (Tatra Mts.): The myth and reality
550
Németh, Z.
Deň otvorených dverí v ŠGÚDŠ – RC Košice
Doors Open Day in the State Geological Institute of D. Štúr – Regional Centre Košice
552
Bačová, N.
K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
The origin of mineral water of the Flysch Belt and Foredeep of the Western Carpathians
553
Petro, Ľ.
Geologická exkurzia po národných parkoch USA
Geological excursion in the U. S. National parks
554
Šimon, L. & Németh, Z.
Terénny seminár SGS – Najmladšia sopka Putikov vrch
SGS field seminary: The youngest volcano Putikov vrch (the Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)
557
KRONIKA – JUBILEE 558
OZNAMY SGS – ANNOUNCEMENTS of Slovak Geologcial Society 561