Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kozur, H., Mock, R. & Ožvoldová, L.
The age of red radiolarites from the Meliaticum of Bohúňovo (Slovakia) and remarks to the Anisian – Ladinian boundary
Vek červených rádiolaritov meliatika z Bohúňova a poznámky k hranici anis – ladin
153
Bezák, V., Šefara, J., Bielik, M. & Kubeš, P.
Stavba litosféry Západných Karpát: geofyzikálna a geologická interpretácia
Lithospheric structure in the Western Carpathians: geophysical and geological interpretation
Key words: Western Carpathians, lithosphere, deep structures, geophysical and geological interpretation
169
Plašienka, D.
Pôvod a štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v severnej časti Považského Inovca. Druhá časť: Štruktúrna geológia a paleotektonická rekonštrukcia
Origin and structural position of Upper Cretaceous sediments in the northern part of the Považský Inovec Mts. Part 2: Structural geology and paleotectonic reconstruction
Key words: Central Western Carpathians, Považský Inovec Mts., Penninic – Vahic, Tatric, structural analysis
179
Vass, D.
Odraz globálnych zmien morskej hladiny na severnom okraji maďarského paleogénu vo fiľakovskej a v novohradskej panve
Global sea level changes reflected on Northern margin of the Hungarian Paleogene the Fiľakovo and Novohrad (Nógrad) Lower Miocene Basins (South Slovakia)
Key words: sea level changes, global coastal onlap cycles, Oligocene, Lower Miocene
193
Rakús, M., Vašíček, Z. & Pavlarčík, S.
Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
Albian ammonites from the cave Mokrá diera in the Javorová valley (Vysoké Tatry Succession, High Tatras)
Key words: Phosphatized condensed horizon, Lower Albian Ammonites (mammillatum Zone), Vysoké Tatry Succession, High Tatras, Slovakia
207
Kováč, M. & Túnyi, I.
Interpretácia paleomagnetických údajov zo západnej časti Centrálnych Západných Karpát
Interpretation of the paleomagnetic data from western part of the Central Western Carpathians
Key words: Tertiary, Central Western Carpathians, paleomagnetism, paleodirection, block rotation
213
Jesenák, K. & Fajnor, V. Š.
Distribúcia stopových prvkov v bentonite Stará Kremnička – Jelšový potok
Distribution of trace elements in Stará Kremnička – Jelšový potok bentonite
Key words: trace elements, bentonite
221
Fendeková, M.
Analýza režimu výdatnosti prameňa Drienovec
Analysis of the régime of Drienovec spring discharges, Eastern Slovakia
Key words: groundwater régime, spring yield, factor analysis stepwise variable selection method
225

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Pauditš, P., Szabó, Š. & Majtán, Š.
Zdroje geologických informácií v počítačovej sieti Internet
1
Dobra, E.
Alternatíva na zamyslenie
Kde hľadať pitnú vodu pre východné Slovensko po roku 2000
3
Dobra, E.
Je Herliansky gejzír svetovým unikátom?
3
Bezák, V.
Francúzsko-slovenská spolupráca v oblasti geológie kryštalinika
4
Hovorka, D.
8. kongres Európskej únie geovied
5
Vass, D.
Recenzia
P. G. Teleki, R. E. Mattick a J. Kokai et al., 1994: Basin analysis in petroleum exploration. A case study from Békes Basin, Hungary
5
Informácie zo zahraničia 6
Šucha, V.
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., šesťdesiatročný
7
Kušnír, P.
Opis lokality a popis mapy
9
Kušnír, P.
O rode a skloňovaní termínu matrix
9
Seminár Príklady stavby a vývoja hercýnskych a predhercýnskych orogénov 10
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1995 11