Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Huraiová, M., Konečný, P. & Hurai, V.
Čevkinit-(Ce) – REE-Ti silikát zo syenitových xenolitov bazaltového maaru v Pincinej pri Lučenci (južné Slovensko)
Chevkinite-(Ce) – REE-Ti silicate from syenite xenoliths in the Pinciná basaltic maar near Lučenec (Southern Slovakia)
Key words: chevkinite-(Ce), syenite xenoliths, alkali basalt, Lučenec basin, Slovakia
255
Hovorka, D. & Kováčik, M.
Occurrence modes and types of amphibole in the Pre-Tertiary metamorphic rocks of the Western Carpathians
Spôsoby výskytu a typy amfibolov v predtreťohorných metamorfovaných horninách Západných Karpát
Key words: metamorphic rocks, amphibole classification, Variscan and Alpine origin
269
Hók, J., Marko, F., Vojtko, R. & Kováč, M.
Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty)
Joints in granite rocks of the Tribeč Mts. (Western Carpathians)
Key words: joints, granite, tectonic stress, Western Carpathians
283
Abraham, M., Buriánek, D., Hanák, J., Müllerová, H. & Žáček, M.
The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
Pôvod anomálie berýlia v regióne Králického Sněžníka (Hrubý Jeseník, Česká republika)
Key words: beryllium, anomaly, distribution soil, correlation matrix, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic
293
Andráš, P., Jeleň, S. & Križáni, I.
Cementačný účinok drenážnej vody z haldového poľa Ľubietová-Podlipa
Cementation effect of the drainage water from the dump-field Ľubietová-Podlipa
Key words: copper, iron, cementation, drainage water
303
Andráš, P., Turisová, I., Križáni, I. & Jeleň, S.
Obsah ťažkých kovov v rastlinstve na banských haldách v lokalite Ľubietová-Podlipa
Contamination of plants by the heavy metals at the mining dump-field Ľubietová-Podlipa
Key words: mining dumps, heavy metals, contamination of plant tissues
309
Holec, P., Karol, M. & Koubová, I.
Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) z Rohožníka (Slovensko)
Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) from Rohožník (Slovakia)
Key words: Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae), Miocene – Sarmatian, Wienna basin, Slovakia
323
Andráš, P.
Červená farba egyptského zlata objasnená
The red colour of the Egyptian gold solved
Key words: red gold, AgAuS – petrovskaite, Egypt
329

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Plašienka, D., Németh, Z., Šimon, L., Iglárová, Ľ. & Magálová, D.
6. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti
6th Annual seminary of Slovak Geological Society
1
Tuček, Ľ. & Németh, Z.
Kronika – RNDr. Ján Derco, CSc. šesťdesiatročný
26
Vass, D.
Kronika – Posledné zbohom profesorovi Dr. Gejzovi Hámorovi, DrSc. 3. 6. 1934 – 25. 8. 2007
27