Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, D. & Beláček, B.
Konvolútne deformácie v medokýšnych vrstvách Ipeľskej kotliny
Convolute lamination in Medokýš Member of Ipeľská kotlina Depression (Slovakia)
Key words: convolute lamination, buoyancy forces, liquefaction, storm waves
391
Fordinál, K. & Nagy, A.
Hlavinské vrstvy – okrajové vrchnopanónske sedimenty rišňovskej priehlbiny
Hlavina member – marginal Upper Pannonian sediments of the Rišňovce depression
Key words: Danube basin, Rišňovce depression, Pannonian Hlavina Mamber – new lithostratigraphic unit
401
Šucha, V., Kraus, I., Zlocha, M., Streško, V., Gašparovičová, M., Lintnerová, O. & Uhlík, P.
Prejavy a príčiny acidifikácie v oblasti Šobova (Štiavnické vrchy)
Acidification in the Šobov region (Štiavnické vrchy Mts.): Manifestations and causes
Key words: acidification, pyrite, oxidation, pH distribution, morphometric analysis, soil degradation
407
Turanová, L., Turan, J. & Stankovič, J.
Skarnoidná mineralizácia v ložisku Hnúšťa – Mútnik
Skarn mineralization in the talc deposit Hnúšťa – Mútnik in the Western Carpathians
Key words: skarn mineralization, magnezite-talc deposit, Western Carpathians
417
Maťo, Ľ. & Knésl, J.
Au magnetitový skarn v severnej časti kremnického rudného poľa, neovulkanity stredného Slovenska
Au-bearing magnetite skarn in the northern part of the Kremnica ore field, neovolcanites of the Central Slovakia
Key words: Au-bearing magnetite skarn, epithermal precious ± base metal vein-type mineralization, Kremnica, neovolcanites, Central Slovakia
427
Šimonovičová, A., Forgáč, J., Streško, V. & Výbohová, M.
The change of soil microbiota under the influence of mining activities
Zmena charakteru pôdnej mikrobioty pod vplyvom banskej činnosti
Key words: Banská Štiavnica region, mine activity, toxic elements (metals), microbial activity, soil micromycetes
431
Jesenák, K., Kuchta, Ľ., Guller, L. & Fúsková, J.
Physico-chemical Properties of Bentonite “Stará Kremnička – Jelšový potok” I. Particle size distribution
Fyzikálno-chemické vlastnosti bentonitu „Stará Kremnička – Jelšový potok“. I. Distribúcia veľkosti zŕn
Key words: bentonite, particle size distribution
439
Hovorka, D.
Allanit – charakteristický minerál alpínskej asociácie predkarbónskeho kryštalinika južného veporika
Allanite – characteristic member of the Alpine mineral assemblage of the southern Veporic pre-Carboniferous complexes
Key words: southern Veporic crystalline complex, Alpine recrystallization, allanite
443
Fejdi, P.
Morfologické štúdium kryštálov fullerénov C-60 a C-70
Morphological studies of C-60 and C-70 fullerenes
Key words: fullerenes, SEM, goniometry, crystal morphology
447
Hrašna, M.
Seizmotektonická mapa Slovenska
Seismotectonic map of Slovakia
Key words: seismic areas, faults, epicentres, subduction
451
Potfaj, M.
Stratigrafické národné referenčné profily na Slovensku – diskusný príspevok k článku J. Michalíka a kol.
Stratigraphic national reference profiles in Slovakia – discussion to contribution by J. Michalík et al.
455
Ondrášik, R. & Janský, L.
Geologické hazardy v Japonsku
Geological hazards in Japan
Key words: Japan, geological hazard, earthquake, erosion, landslide, subsidence, volcanic activity
457
Franko, O.
Dimitrij Andrusov a podzemné vody Slovenska
Dimitrij Andrusov and groundwater in Slovakia
465
Matula, M.
Profesor Dimitrij Andrusov a vývoj aplikovanej geológie na Slovensku
Profesor Dimitrij Andrusov and development of applied geology in Slovakia
475

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Zuberec, J.
Možnosti využitia horninového materiálu vyťaženého pri razení tunelov
1
Konečný, S.
Výstava INTERSTONE
4
Kováčiková, M. & Šopinec, F.
Skládky odpadu v prírodnom prostredí
5
Hricko, J.
Mapy radónového rizika mestskej aglomerácie Bratislavy a Košíc
8
Bartalský, B. & Potter, S. C.
Vyhľadávanie a prieskum zlata v Kremnici pokračuje
10
Rebro, A.
Georgius Agricola a zvláštne vody na Slovensku
11
Turanová, L., Bizubová, M. & Pivko, D.
Geovedné vzdelávanie na základných a stredných školách
a príprava učiteľov geologického zamerania
14
Bezák, V.
Spravodajca Asociácie geológov Slovenska
16
Reháková, D.
Významné životné jubileum RNDr. Jozefa Salaja, DrSc.
17
Melioris, L.
RNDr. Vladimír Hanzel, CSc., šesťdesiatročný
22
Hrašna, M.
RNDr. Ján Vlčko, CSc., päťdesiatročný
26
Hrašna, M.
Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc., päťdesiatročný
26
Potfaj, M.
Terminológia zlepencových klastov
27
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na I. polrok 1998 28
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1998
30