Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Planderová, E. & Pahr, A.
Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in Malé Karpaty Mts.
Nové poznatky o veku epizonálne metamorfovaných bridlíc z wechselskej série v Rakúsku a otázka korelácie s harmónskou skupinou v Malých Karpatoch
385
Ivanov, M.
Bázické intruzívne horniny v oblasti Rochovce – Chyžné a ich niklonosnosť
Basic nickeliferous intrusive rocks in the Rochovce – Chyžné area (Slovak Ore Mts., Eastern Slovakia)
437
Malík, P.
Recenzia
A. Sopko: Ťažba a zdroje nerastných surovín
447
Ďurža, O.
Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
Relations between electric properties of pyrite and its chemical composition from the Rudňany deposit
449
Hovorka, D.
Genéza zrudnenia v telese bazitov pri Rochovciach
Ore genesis in the Rochovce basite body (Slovak Ore Mts., Western Carpathians)
455
1. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov 460
Pulec, M.
Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené – Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
Discovery of scheelite mineralization in the Ramžené – Bukovská valley, Low Tatra Mts., Central Slovakia and its prognostic value
461
Polák, S. & Hanas, P.
Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
New indices of antimony mineralization in the Tríbeč Mts.
465
Polák, S., Rak, D. & Hanas, P.
O liasových mangánových rudách Malých Karpát
Liassic manganese ores of the Little Carpathians
468
Kaličiak, M., Gabriel, M., Tomas, J.
Žilníkové ložisko volfrámu Hemerdon v juhozápadnom Anglicku
471
Samuel, O.
Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
473
Rebro, A.
Slovenské kúpele a minerálne vody v diele Mateja Bela (venované k 300. výročiu narodenia najznámejšieho nášho osvietenského vedca polyhistora Mateja Bela)
477