Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Reháková, D.
Evolution and distribution of the Late Jurassic and Early Cretaceous calcareous dinoflagellates recorded in the Western Carpathian pelagic carbonate facies
Evolúcia a distribúcia vápnitých dinoflagellát vrchnej jury a spodnej kriedy zaznamenaná v pelagických karbonatických fáciách Západných Karpát
Key words: Jurassic, Lower Cretaceous, calcareous dinoflagellates, integrated biostratigraphy, paleoecology, Western Carpathians, Slovakia
79
Zágoršek, K.
Eocénna batymetria Slovenska na základe rastových foriem machoviek
Eocene bathymetry of Slovakia based on Bryozoa growth forms
Key words: Slovakia, Eocene, bryozoan growth forms, bathymetry and paleoactuological reconstruction with Triasic evaporite formations
89
Holec, P.
Pleistocénny slon Archidiskodon meridionalis z terasových štrkov od Ľubotíc a Štúrova
Pleistocene elephant Archidiskodon meridionalis from gravel terrace at Ľubotice
and Štúrovo
Key words: Vertebrata, Mammalia, Lower Pleistocene, Archidiskodon meridionalis
99
Forgáč, J., Streško, V., Šomšák, L. & Šimonovičová, A.
Biologická akumulácia ťažkých kovov v silne znečistenej pôde v aluviálnej oblasti Štiavnického potoka
Bioaccumulation of some metals on highly polluted alluvial soil of the Štiavnický potok brook area
Key words: metals, soil, microscopic fungi, plants, bioaccumulation
103
Uher, P.
Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava – produkt hydrotermálnej alterácie
kolumbitu-tantalitu
Stibiotantalite from the Dúbrava antimony deposit, Slovakia: a product of hydrothermal alteration of columbite-tantalite
Key words: stibiotantalite, columbite-tantalite, granitic pegmatite, hydrothermal alteration, Dúbrava, Nízke Tatry Mts., Slovakia
109
Kollárová, V.
Bazaltoidné andezity turčeckej formácie z Turčeka – mineralogická a petrologická charakteristika
Late Tertiary basaltic andesites of the Turček Formation from Turček – mineralogical and petrological characteristics
Key words: Turček, basaltic andesite, mineralogy, petrology, pyroxenes
115
Pauditš, P., Ondrášik, M. & Iglárová, Ľ.
Návrh štruktúry priestorovej databázy informačnej vrstvy pre digitálnu vektorovú mapu inžinierskogeologickej rajonizácie
Proposal of spatial database structure of the main information vector layer digital engineering geological
zoning map
Key words: engineering geological zoning map, Geographical Information Systems (GIS), Database Management Systems (DBMS), Structured Query Language (SQL)
127
Šucha, V., Uhlík, P., Dubíková, M., Elsass, F., Čaplovičová, M. & Krištín, J.
Možnosti využívania elektrónovej mikroskopie ultratenkých rezov v geológii a pedológii
Application of electron microscopy of ultrathin section in geology
and pedology
Key words: TEM, HRTEM, ultrathin sections, clays, soils, rocks
133
Ivan, P. & Hovorka, D.
Diskusia
Metabazity na vrchu Babiná a Ostrá (rakovecká skupina) – metabazalty so znakmi nízkostupňovej subdukčnej metamorfózy alebo ultravysokotlakovo eklogitizované gabrá?
Discussion. Metamorphosed basic rocks from Babiná and Ostrá Hills (Rakovec Group, Paleozoic of Gemeric Unit): low-grade subduction-related metamorphism of basalts or ultrahigh-pressure eclogitization of gabbros?
141
Radvanec, M.
Odpoveď Dr. P. Ivanovi a profesorovi D. Hovorkovi na „cover“ verziu témy Eklogitizované klinopyroxenické gabro s retrográdnou metamorfózou v pumpellyitovo-aktinolitovej fácii na vrchu Babiná a Ostrá (gemerikum)
Reply to Dr. P. Ivan and Prof. D. Hovorka on “cover” version of theme Eclogitized clinopyroxene-gabbro with retrograde metamorphism in pumpellyite-actinolite facies on Babiná and Ostrá Hills (Gemericum)
145
Grecula, P.
Poznámka šéfredaktora
Comment of the chief editor
154

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Petro, Ľ.
Hodnotenie zosuvného rizika – zhrnujúci prehľad metodík a nové perspektívy
1
Bezák, V.
Asociácia geológov Slovenska
15
Hovorka, D.
Jeden alebo dva stupne vedeckých hodností?
16
Slavkay, M. & Határ, J.
Za RNDr. Jozefom Beňkom, CSc.
18
Bizubová, M. & Turanová, L.
Príprava učiteľov geológie pre základné školy a osemročné gymnáziá
24
Madarás, J.
Recenzia
V. Bezák, M. Suk a kol.: Kameň a víno
26
Chmielewská, E.
Magické čaro Turecka alebo Cappadocie?
27
Nagy, A. & Martinský, L.
Prehľad regionálneho geologického mapovania Západných Karpát v mierke 1 : 50 000
29
Franko, O.
Recenzia
Geochemický atlas Slovenska – Podzemné vody.
Red. S. Rapant, K. Vrana, D. Bodiš
31