Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Reháková, D.
Bioeventy zaznamenané v jurských a spodnokriedových sedimentoch a ich aplikácia v globálnej eventostratigrafii
Bioevents recorded in Jurassic and Lower Cretaceous deposits and their application in global eventostratigraphy
Key words: Jurassic, Cretaceous, bio-events, eventostratigraphy, paleoecology, paleooceanography
79
Uhlík, P., Biroň, A., Šucha, V., Andrejeva-Grigorovič, A., Clauer, N. & Halásová, E.
Illit-smektit z vulkanoklastických polôh – zdroj informácií o histórii centrálnokarpatského paleogénneho bazéna
Illite-smectite of bentonite beds from Central Carpathian Paleogene Basin
Key words: Central Carpathian Paleogene Basin, HRTEM-PVP, illite-smectite, K-Ar dating, nannoplankton, thermal and subsidence history, volcaniclastics
85
Milička, J., Vass, D. & Pereszlényi, M.
Organická hmota v neskoromiocénnych sedimentoch Lučenskej kotliny, južné Slovensko
Organic mater study from the Late Miocene sediments of Lučenská kotlina Depression, Southern Slovakia
Key words: organic mater, river deposits, maar lake deposit – alginite, Late Miocene, Lučenská kotlina Depression
93
Štyriaková, I. & Štyriak, I.
Heterotrofné baktérie v aplikovanej mineralógii a v biotechnológiách spracúvania nerudných surovín
Heterotrophic bacteria in applied mineralogy and biotechnology of dressing of nonmetallic ores
Key words: silicate, Bacillus, bioleaching, weathering, non-metallics
99
Pipík, R.
Fauna lastúrničiek (Ostracoda) blažovského a martinského súvrstvia (Turčianska kotlina)
Ostracode fauna of the Blažovce and Martin Formations (Turiec basin)
Key words: Turiec basin, Miocene, stratigraphy, Ostracoda
105
Reháková, D. & Banasová, M.
Prehľad nových poznatkov o vápnitých dinoflagelátach
Review of the new knowledge on calcareous dinoflagellates
Key words: Calcareous dinoflagellates, systematics, paleoecology, paleooceanography
113
Seman, P.
Výnosnosť investícií metódou čistej súčasnej hodnoty na príklade ložiska železnej rudy v Nižnej Slanej
Investment profit by Net present value method on example of iron ore deposit in Nižná Slaná
Key words: appraisal methods, mining investments, net present value
125
SÚHRNNÝ REFERÁT
Michalík, J.
Čo vieme o vývoji podnebia na Zemi? Projekt Visegrádskeho fondu Warning against abrupt climate (greenhouse) changes as followed from geological knowledge of the Earth
What do we know on the Earth climate development? A Project of the Visegrád Foundation Warning against abrupt climate (greenhouse) changes as followed from geological knowledge of the Earth
Key words: paleoclimate evolution, oceanographic regimes, global warming
135
DISKUSIA
Škvor, V.
The origin of the high pressures in the metamorphosed rock massives
Pôvod vysokého tlaku pri metamorfóze horninových masívov
Key words: high metamorphic pressures, pressure heterogeneities, rock massives
143
Novotný, L. & Tulis, J.
Nálezy bauxitu v Slovenskom raji
Discovery of bauxite in the territory of Slovak Paradise (Národný park Slovenský raj)
Key words: bauxite ore – diaspore, ferrous ore – limonite, lepidocrocite, karst relief, Upper Cretaceous
145