Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hók, J., Kováč, P. & Rakús, M.
Výsledky štruktúrneho výskumu Vnútorných Karpát a ich interpretácia
Structural investigations of the Inner Carpathians – results and interpretation
Key words: Western Carpathians, sense of displacement, Silica nappe
231
Baráth, I. & Kováč, M.
Sedimentologická a paleogeografická charakteristika pliocénnej delty Hrona v komjatickej depresii dunajskej panvy
Sedimentology and paleogeography of the Pliocene Hron river delta in the Komjatice depression (Danube Basin)
Key words: sedimentology, fan-delta, Danube Basin, Pliocene
236
Orlický, O., Túnyi, I. & Vass, D.
Paleomagnetické vlastnosti šiatorských andezitov a pieskovcov fiľakovského súvrstvia a ich kontaktnom dvore
Palaeomagnetic properties of the Šiator andesites and the sandstones of the Fiľakovo Formation in their contact zone
Key words: contactly metamorphosed sandstones, palaeomagnetic data
243
Modlitba, I.
Inžinierskogeologické hodnotenie horninového prostredia pre posudzovanie vplyvu aktivít na životné prostredie (EIA)
Engineering-geological valuation of the rock environment for the environmental impact assessment (EIA)
251
Mojzeš, A., Nikolaj, M. & Pašteka, R.
Výsledky geofyzikálneho prieskumu na lokalite Sokolec (rázdielsky blok pohoria Tríbeč)
Complex surface geophysical exploration in the Sokolec area (the Rázdiel block of the Tríbeč Mts.)
Key words: impregnation Au mineralization of Carlin type, surface geophysical exploration
261
Chmielewská-Horváthová, E.
Poznatky z využívania klinoptilolitu pri deamonizácii odpadovej vody u nás a vo svete
Review of the clinoptilolite utilization for wastewater ammonia removal in Slovakia and abroad
268
Fazekaš, J.
Nové poznatky z handlovského uhoľného ložiska – dobývací priestor baňa Cigeľ
A new knowledge from layer of brown coal Handlová – the exploitation space Baňa Cigeľ
Key words: brown coal, Handlová, Baňa Cigeľ mine
273
Medveď, J., Streško, V. & Kubová, J.
Referenčné materiály v geológii a geochémii
Reference materials in geology and geochemistry
Key words: reference materials, certified reference materials, standard reference materials, rock reference samples, rock standards, reference samples, geologic reference samples
278
Ďurža, O. & Chovan, M.
Termoelektrické napätie molybdenitu z granitoidných masívov Západných Karpát
Thermoelectrical power of molybdenite from Western Carpathian granitoid massives
Key words: molybdenite, thermoelectrical power
283
Stankovič, J.
Mikroštruktúra dezintegrovaného chryzotilu z Dobšinej pozorovaná transmisným elektrónovým mikroskopom
Microtexture of desintegrated chrysotile from Dobšiná observed by transmission electron microscope
Key words: transmission electron microscope, chrysotile, Dobšiná
287
Majzlan, J. & Ozdín, D.
Cu-Pb-Bi sulfosoli z Nízkych Tatier
Cu-Pb-Bi sulfosalts from the Nízke Tatry Mts.
Key words: Cu-Pb-Bi sulfosalts, Nízke Tatry
290
Pavlarčík, S.
Agregáty limonitu v strednotriasových karbonátoch Belianskych Tatier pri Tatranskej Kotline
Aggregates of limonite in the Middle Triassic carbonates of the Belianske Tatry Mts. near Tatranská Kotlina
293
Palivcová, M. & Ledvinková, V.
Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D. B. Clarka (1992)
Granite problem and the state of the research of granite in the book of D. B. Clarke (1992)
294
Palivcová, M. & Waldhausrová, J.
W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite
294

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Grecula, M.
Geofyzika v životnom prostredí
1
Grecula, M.
Globálne otepľovanie áno alebo nie?
3
Vass, D.
Bogdan M. Popescu (ed.) et al.: Hydrocarbons of Eastern Central Europe
4
Grecula, M.
Je radón zdraviu prospešný?
5
Hovorka, D.
Päťdesiatročné UNESCO
6
Reichwalder, P. & Jablonský, J.
Aktivita SGS
Problémy výučby geovedných predmetov na základných a stredných školách
8
Seminár
Chemická a mineralogická charakteristika prírodných minerálov na monitorovanie životného prostredia
10
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Každá panva je panva
12