Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Baliak, F. & Stríček, I.
50 rokov od katastrofálneho zosuvu v Handlovej
50 years after catastrophic landslide in Handlová (Slovakia)
119
Petro, Ľ., Liščák, P. & Ondrejka, P.
Assessment of selected active landslides in Slovakia in 2011
Hodnotenie vybraných aktívnych zosuvov na Slovensku v roku 2011
131
Wagner, P., Ondrejka, P., Balík, D. & Žilka, A.
Hodnotenie výsledkov monitorovacích meraní na zosuvoch
Evaluation of monitoring measurements results on landslides
141
Durmeková, T. & Ondrášik, R.
Nerovnorodosť a rozmerový efekt pri stanovovaní pevnostno-deformačných vlastností hornín
Heterogeneity and scale effect in determination of rock strength
149
Ekkertová, P. & Greif, V.
Využitie digitálnej fotogrametrie pri štruktúrnej analýze skalných svahov
The use of digital photogrammetry for structure analysis of the rock slopes
157
Weis, K., Koščová, M., Molokáč, M. & Domaracký, D.
Using the possibilities of aerial photogrammetry for the research of quarry enlargement
Využitie možností fotogrametrie pri výskume priestorového zväčšovania povrchových dobývok
167
Fraštia, M.
Laserové verzus optické skenovanie skalných masívov
Laser vs. optical scanning of rock massifs
177
Leiter, A.
Vliv odchylek geometrického uspořádání a tvaru vrtů na tepelné vlastnosti geotermálního systému
An effect of variations in geometrical arrangement and the shape of boreholes on thermal properties of the geothermal system
185
Stojkovová, D., Porubská, D., Fendeková, M. & Fendek, M.
Zmeny hĺbky hladiny podzemnej vody a jej rozkyvu v obdobiach meteorologického sucha
The groundwater level depth and amplitude changes during the meteorological drought periods
191
Bajtoš, P.
Hydrogeochemické modelovanie zvetrávania vyťaženého sideritového ložiska Železník, Slovenské rudohorie
Hydrogeochemical modeling of weathering at the exploited Železník siderite deposit, Slovak Ore Mts. (Western Carpathians)
199