Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Háber, M.
Historické aspekty geologického a montanistického výskumu v Nízkych Tatrách
Historical aspects of geological and montanistic research in the Nízke Tatry Mts
1
Chovan, M., Slavkay, M. & Michálek, J.
Metalogenéza ďumbierskej časti Nízkych Tatier
Metallogeny of the Ďumbierske Tatry Mts. (Western Carpathians)
Key words: Hydrothermal mineralization, Hercynian granitoids and metamorphism, origin of mineralization
3
Kubíny, D.
Z autorovho výskumu po roku 1955
Results of author´s latter geological research after 1955
9
Spišiak, J., Hovorka, D. & Pitoňák, P.
Báziká a ultrabáziká v ďumbierskej zóne Nízkych Tatier – petrologické a metalogenetické aspekty
Basites and ultrabasites in the Ďumbier zone of the Nízke Tatry Mts. – petrologic and metallogenic aspects
Key words: the Ďumbier zone, the Nízke Tatry Mts., basites, metaultrabasites, metallogenesis
15
Molák, B.
Problematika metasedimentárnych hornín v oblasti severne a západne od Jasenia – súhrn poznatkov
Problematics of metasedimentary rocks in the area to the north and west from Jasenie – compendium of recent (knowledge)
23
Michálek, J. & Chovan, M.
Štruktúrno-geologické a mineralogické zhodnotenie Sb ložiska Dúbrava
Structural-geological and mineralogical evaluation of the Sb deposit Dúbrava
Key words: magnesium hydroxide, dolomite, calcination, dolomitic quicklime, ammonium chloride brine, calcium carbonate precipitate
25
Dávidová, Š.
Granitový pegmatit ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách – mineralogická charakteristika a petrogenéza
Granitic pegmatite from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts. – mineralogical characteristic and petrogenesis
Key words: granitic pegmatite, petrology, mineralogy, feldspars, muscovite, genetic conditions
36
Michálek, J.
Geologická stavba a rudná mineralizácia v okolí ložiska Magurka
Geological setting and ore mineralization in the surroundings of the Magurka deposit
Key words: ore mineralization, the Nízke Tatry Mts.
44
Majzlan, J., Chovan, M. & Michálek, J.
Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom – minerálne zloženie a paragenéza
Ore occurrences at Rišianka and Malé Železné – mineralogy and assemblages
Key words: antimony mineralization, sulphosalts, the Nízke Tatry Mts.
52
Stankovič, J.
Zlatonosné zrudnenia s arzenopyritom na západnom okraji Nízkych Tatier (Liptovská Lúžna, Korytnica, Donovaly, Harmanec)
Gold bearing ore mineralizations with arsenopyrite on western border of Nízke Tatry Mts. (Liptovská Lúžna, Korytnica, Donovaly, Harmanec)
60
Lang, M. & Novák, J. K.
Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izokon
Comparison of tin-bearing granites from the Krušné hory Mts. and the Slovenské rudohorie Mts. using the isogone method
63
Rojkovič, I.
Stratiformná U-Co mineralizácia v perme Nízkych Tatier
Stratiform U-Co mineralization in the Permian rocks of the Nízke Tatry Mts.
Key words: Permian sandstone, uranium and copper minerals, contents of elements
66
Sombathy, L.
História geologicko-montanistického výskumu ďumbierskej časti Nízkych Tatier
History of geological-montanistic research of the Ďumbier part of the Nízke Tatry Mts.
72
Pouba, Z.
První česko-slovenská geologická expedice v Nízkych Tatrách
First Czecho-Slovak geological expedition in the Nízke Tatry Mts.
76
Kravjanský, I.
Prieskum Sb-Au rúd na Magurke v päťdesiatych rokoch
Survey of Sb-Au ores in the Magurka area in 1950s
78
Bezák, V. & Biely, A.
Geologicko-tektonická stavba ďumbierskej časti Nízkych Tatier a paralely so štúdiou D. Andrusova et al. (1951)
Geological-tectonic setting of the Ďumbier part of the Nízke Tatry Mts., parallelism with the study by D. Andrusov et al. (1951)
81
Gubač, J.
O hlavných výsledkoch geochemického mapovania v tatridnej časti Nízkych Tatier
The main results of geochemical mapping in the tatridic part of the Nízke Tatry Mts.
83
Kohút, M.
Niektoré geochemické aspekty tvorby granitoidov Nízkych Tatier
Several geochemical aspects of the granitoids generation in the Nízke Tatry Mts.
83
Pitoňák, P., Spišiak, J. & Janák, M.
Problematika metamorfózy nízkotatranského kryštalinika
Problematics of the metamorphism of the Nízke Tatry Mts. crystalline basement
84
Cambel, B. & Kráľ, J.
Geochronologické údaje z kryštalinika Nízkych Tatier
Geochronological data from the crystalline basement of the Nízke Tatry Mts.
85
Čillík, I.
Otázky možného využitia nerastného bohatstva Nízkych Tatier
Questions of possible exploitation of the Nízke Tatry Mts. mineral resources
85
Sasvári, T.
Nové výsledky drobnoštruktúrnej analýzy z Sb ložiska Dúbrava
New results of mesostructural analysis from the Sb deposit Dúbrava
86
Orvošová, M., Majzlan, J. & Chovan, M.
Hydrotermálna alterácia hornín Sb-Au ložiska Dúbrava
Hydrothermal alteration of rocks from the Sb-Au deposit Dúbrava
87
Arvensis, M.
Dúbrava – vplyv odkalísk a banskej činnosti na životné prostredie
The Dúbrava deposit – influence of setting pits and mining activities on living environment
88
Bláha, M. & Vitásek, A.
Au – W ložisko Jasenie
Au – W deposit Jasenie
89
Majzlan, J. & Chovan, M.
Hydrotermálna mineralizácia v Mlynnej doline
Hydrothermal mineralization in the Mlynná valley
90
Ozdín, D. & Chovan, M.
Rudné mineralizácie v okolí Vyšnej Boce
Ore mineralization in the surroundings of the Vyšná Boca village
91
Andráš, P., Chovan, M. & Ozdín, D.
Neviditeľné Au v sulfidoch Nízkych Tatier
Invisible gold in sulphides in the Nízke Tatry Mts.
92
Uher, P. & Černý, P.
Vzácnoprvková mineralizácia v granitových pegmatitoch Nízkych Tatier
Rare element mineralization in granite pegmatites in the Nízke Tatry Mts.
93
Hvožďara, P. & Pouba, Z.
Zlato v juhozápadnom veporiku
Gold in southwestern Veporicum
94

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Mišík, M.
O takzvaných geopatogénnych zónach a geopatogénnom strese
1
Grecula, P.
Vedy o Zemi a verejná oblasť
3
Hovorka, D., Ďurovič, S.
Bratislavská vedecká škola štruktúrnej mineralógie a jej predstavitelia
4
Vass, D.
150. výročie založenia Uhorskej geologickej spoločnosti
7
Aktivita SGS
Aktuálne problémy Spišsko-gemerského rudohoria
8
Faryad, S. W.
5. medzinárodná eklogitová konferencia a ďalšie smery výskumu vysokotlakových hornín
9
Daniel, J.
1. konferencia Rádioaktivita v životnom prostredí
10
Kohút, M.
Granitoidné intrúzie škótskych kaledoníd
(Mineralia Slovaca 3/28, 1996)
11
Bezák, V.
Spravodajca 2 Asociácie geológov Slovenska
11
Fórum doktorandov ……………. GEO 12 12
Životné jubileum prof. RNDr. Ernesta Krista, CSc. 14
Jubileum Ing. Ľubora Ulehlu 15
Ševc, J.
Na sedemdesiatiny prof. Ing. Jána Babčana, DrSc.
16
Andráš, P.
RNDr. Milan Háber, CSc., šesťdesiatročný
19