Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Bebravská séria a jej postavenie v chočskom príkrove
The Bebrava group and its position in the Choč nappe
1
Böhmer, M.
Piate sympózium IAGOD (International Association on the Genesis of Ore Deposits)
20
Bacsó, Z.
Neovulkanické formácie Vihorlatu a ich vzťah k tektonike a epigenetickej mineralizácii
Neovolcanic formations of the Vihorlat Mts. (Eastern Slovakia) and their relations to tectonics and to epigenetic mineralization
21
Rybár, P.
Charakteristika primárneho geochemického poľa lokality Zlatá Baňa
Characteristics of the primary geochemical field on the Zlatá Baňa locality (East Slovakia)
55
Kovách, Á., Svingor, É. & Grecula, P.
Nové údaje o veku gemeridných granitov
New radiometric age determinations of the Gemerides granite (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
71
Hvožďara, P.
Vrstvový scheelit vo veporidnom kryštaliniku
Strata-bound scheelite in the Veporide crystalline
77
Ďuďa, R. & Križáni, I.
Dawsonit – sprievodný minerál ortuťovej mineralizácie na východnom Slovensku
Dawsonite accompanying the mercury mineralization in Eastern Slovakia
79
Bystrický, J. & Leško, B.
Zomrel RNDr. Alojs Matějka, DrSc.
87
Grecula, P.
Zomrel Ing. Vojtech Lázár
89
Böhm, V. & Melioris, L.
Spomíname na pôsobenie významného sovietskeho hydrogeológa, profesora Alexandra Ovčinnikova, doktora geologicko-mineralogických vied na Katedre inžinierskej geológie FGGV UK v Bratislave
90
Zo života SGS 91