Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D. & Spišiak, J.
REE geochemistry and petrological model for the generation of Variscan granitoids in the West Carpathians
Geochémia prvkov vzácnych zemín a petrologický model vzniku variských granitov Západných Karpát
97
Leško, B. & Ibrmajer, I.
Geologický výklad seizmického výskumu v Liptovskej kotline so zreteľom na výskyt ropy
Geological explanation to seismic investigations in the Liptovská kotlina basin with regard to crude oil occurrences
117
Vrana, K.
Recenzia
T. Pačes: Voda a Země
128
Mrázek, Z. & Ďuďa, R.
Sekundárne minerály oloveno-zinkového ložiska Ochtiná-Margita
Secondary lead-zine minerals of the Ochtiná-Margita deposit (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
129
Varčeková, A. & Kátlovský, V.
Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
Relations between natural radioactivity and mineralogy in rocks on the Dolné Dunajovice-23 drill hole
141
Bezák, V. & Klinec, A.
Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
Remarks to the structure of crystalline near Skalka locality, Nízke Tatry Mts. (Central Slovakia)
151
Kukal, Zdeněk
Pouště v současnosti i geologické historii (Bratislava 28.10.1982)
155
Planderová, Eva
Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
156
Mrázek, Z.
Metavoltín z Dubníka v Slanských vrchoch
Metavoltine from Dubník in the Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
157
Rebro, A.
Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica
Highly mineralized waters of natrium hydrogen carbonate type in the Nimnica spa (West Slovakia)
163
Siegl, K.
Recenzia
R. Mejson: Petrologija metamorfičeskich porod. 1. vyd. Moskva, Mir 1981
167
Vrana, K. & Gazda, S.
Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
Rough estimation of the intensity of chemical denudation in the crystalline of the Little Carpathians
169
Rudinec, R.
Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimetrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
Geological structure of the Sobrance positive gravimetric anomaly and its perspectives for crude oil
and gas accumulations
175
IV. celoštátny hydrogeochemický seminár 183
Rapant, S. & Vrana, K.
Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
Unified assessment of climatic conditions during water sampling
185
Kozáč, J. & Rusňák, D.
Možnosti získať vápenec vysokej čistoty
Possibilities of producing high chemical purity limestone
187
Bartalský, J.
Na päťdesiatiny Ing. Andreja Džuberu
189
Tkáčik, P. & Slivovský, M.
Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
190
Samuel, O.
Životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
191