Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Putiš, M., Radvanec, M., Sergeev, S., Koller, F., Michálek, M., Snárska, B., Koppa, M., Šarinová, K. & Németh, Z.
Metamorfovaná sukcesia silicitických bridlíc s bazaltom a diastrofickou brekciou v olistolite jurskej akrečnej prizmy meliatika pri Jaklovciach (Slovensko), datovaná na zirkóne (U-Pb SIMS SHRIMP)
Metamorphosed succession of cherty shales with basalt and diastrophic breccia in olistolith of the Meliatic Jurassic accretion wedge near Jaklovce (Slovakia), dated on zircon (U-Pb SIMS SHRIMP)
1
Pečeňa, Ľ. & Vojtko, R.
Nové poznatky o geologickej stavbe fatrickej jednotky v okolí Valaskej Belej (Strážovské vrchy, Západné Karpaty)
New knowledge about the geological setting of the Fatric Unit near Valaská Belá village (Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
19
Smrečková, M.
Lower Turonian radiolarians from the Červená skala section (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians)
Spodnoturónske rádiolárie z profilu Červená skala (Pieninské bradlové pásmo, Západné Karpaty)
31
Tometz, L., Chytilová, M. & Kotuč, J.
Vzťah chemického zloženia podzemných vôd fluviálnych sedimentov v nive dolného toku Torysy k hydraulickým charakteristikám zvodnencov
The relation of the chemical composition of the groundwater of fluvial sediments in the overbank of the lower reach of Torysa river to the hydraulic characteristics of aquifers
39
Hovorka, D. & Túnyi, I.
Slovenský „čínsky“ múr: mýty a pokus o realitu
Slovak “Chinese wall”: Myths and an attempt for explanation
49

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Chalupová, B., Kováčová, M., Zahradník, L., Gregáňová, M., Kondela, J., Štrba, Ľ., Vizi, L., Dwornik, M., Bazarnik, J. & Majka, J.
Herlandia 2010. 11th International conference of young geologists. Svätý Jur, Slovak Republic; 29. April – 1. May 2010
Herlandia 2010. Medzinárodná konferencia mladých geológov, 11. ročník. Svätý Jur, Slovenská republika; 29. apríla – 1. mája 2010
57
Chmielewská, E.
Kooperácia so Shanghai Jiao Tong univerzitou v Číne (School of Environmental Science and Engineering) v rámci bilaterálneho APVV projektu
9. Annual Seminar of the Slovak Geological Society New knowledge about geological setting and evolution of the Western Carpathians
79
Illášová, L
Recenzia. D. Hovorka: Človek a Zem v interakcii
Review of the publication Man and Earth in Interaction written by Dušan Hovorka
81
Broska, I.
Vladimír Bezák šesťdesiatročný
Vladimír Bezák – Greetings to 60th birthday
82