Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content

 

PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Pelech, O., Žecová, K., Jamrich, M., Littva, J., Demko, R., Zlinská, A. & Olšavský, M.
Trenčianska kotlina and Ilavská kotlina basins – Remnants of an inverted Early Miocene wedge
top basin (Western Carpathians, Slovakia)

Trenčianska kotlina a Ilavská kotlina – zvyšky invertovanej nesenej spodnomiocénnej panvy
1
Quintana, J. R., Melgar, G. A. O., Peña, A. C. & Cambra, K. E. N.
Main geological and mineralogical characteristics of the Cajálbana lateritic deposit, Pinar del Río, Cuba
Hlavné geologické a mineralogické charakteristiky lateritického ložiska Cajálbana v provincii Pinar del Río, Kuba
 23
Ščerbáková, B., Gawlick, H.-J. & Németh, Z.
Differential stresses estimated from calcite veins in HP-LT Triassic Hallstatt Limestones (Northern Calcareous Alps, Austria)
Diferenciálne napätia z deformovaných kalcitových žíl vo vysokotlakovo-nízkoteplotne deformovanýchtriasových hallstattských vápencoch (Severné Vápencové Alpy, Rakúsko)
 33
Stercz, M., Grega, D., Pačajová, K. & Petro, Ľ.
Hydrogeological parameters trend analysis in the the Slanec village landslide area (Slovakia), crossed by transit gas pipeline of European imporance
Trendová analýza hydrogeologických parametrov zosuvného územia v trase tranzitného plynovodu európskeho významu pri obci Slanec
 45
Turnovec, I. & Illášová, Ľ.
Calculating minor constituents in synthetic corundum abrasives
Výpočet zastúpenia sprievodných zložiek v umelom korundovom brúsive
57
Celé číslo