Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bystrický, J.
Stratigraphic Ranging and Zonation of Dasycladal Algae in the West Carpathians Mts., Triassic
Stratigrafické rozpätie a zonácia dasykladálnych rias (dasykladaceá) v triase Západných Karpát
289
Mišík, M.
Recenzia
D. Andrusov – O. Samuel et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát, pokračovanie na s. 338
322
Grzywacz, J. & Margul, H.
Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitových telies vo východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Use of gravimetric research for prospection and shape distinction of hidden granite bodies in the eastern part of the Spiš – Gemer Ore Mts. (West Carpathians)
323
Květ, R.
Fotolineamenty a epicentra zemětřesení
Photolineaments and earthquake epicentres
339
Květ, R.
Recenzia
I. I. Čebanenko: Teoretičeskije problemy sovremennoj geotektoniki
347
Orlický, O.
Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slanských vrchov
Paleomagnetism and petromagnetic properties of intrusive rocks from the area of Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
349
Dobra, Eduard
Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku (Košice 13.2.1986)
360
Ondrejkovič, K.
Ložiskové perspektívy rudnianskeho rudného poľa
Forecast for ore deposit occurrences in the Rudňany Ore Field (Eastern Slovakia)
361
Kunová, B., Mikeš, J. & Patočka, F.
Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q–Ab–Or
Processing of petrologic data employing methods of mathematical morphology on the example of volcanic rocks classification in the diagram Q–Ab–Or
367
Nahálka, Anton, Hash, Ján
Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
379
Lexa, J., Hojstričová, V.
Geochémia a petrológia hornín Kremnických vrchov (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti, 29.-30.1.1986)
381
Šulgan, M.
Petrologické štúdium granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
381
Méres, Š., Hovorka, D.
Význam granátu v petrológii (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti, 29.-30.1.1986)
381
Konečný, V., Miháliková, A.
Geochémia a petrológia hornín Javoria (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
381
Ciesarik, M.
Zvetrávanie bazaltových produktov z mikromorfologického aspektu (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
381
Hovorka, D., Spišiak, J.
Rodingity gemerika
381
Spišiak, J., Hovorka, D., Rybka, R., Turan, J.
Horniny s vysokým obsahom Mn zo staršieho paleozoika gemerika (horniny so spessartínom, piemontitom a i.) (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Vozárová, A., Krištín, J.
Termodynamické podmienky premeny na kontakte alpínskeho granodioritu v južnom veporiku a v kryštaliniku severnej časti Braniska. (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Hovorka, D., Spišiak, J.
Deuteroperidotit Západných Karpát (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti). (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Méres, Š., Hovorka, D., Krištín, J.
Zonálnosť granátu metasedimentov centrálnej zóny Západných Karpát (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Hovorka, D., Ivan, P., Jilemnická, L., Spišiak, J.
Petrológia bazaltu od Rakovca (Staršie paleozoikum, vnútorné Západné Karpaty) (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Ivan, P.
Alterovaný metabazit zo Sloviniek (gelnická skupina, gemerikum). (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
382
Hovorka, D.
Nová chemická klasifikácia IUGS pre sklovité vulkanické horniny (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
383
Miko, O., Prijatkina, L. A., Krištín, J., Határ, J.
P-T podmienky vzniku niektorých migmatitov Nízkych Tatier (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
383
Hovorka, D., Ivan, P., Spišiak, J., Pitoňák, P.
Demonštrácia nových typov hornín pre Západné Karpaty
383
Faryad, S. W.
Metamorfný vývoj amfibolitov v oblasti Klátova-staršie paleozoikum gemerika (1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti)
383