Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content

 

PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Németh, Z. & Putiš, M.
RNDr. Pavol Grecula, DrSc., geovedec európskeho formátu, oslávil osemdesiatku
RNDr. Pavol Grecula, DrSc., geoscientist of European format, has celebrated his eightieth birthday
99
Radvanec, M. & Grecula, P.
Geotectonic and metallogenetic evolution of Gemericum (Inner Western Carpathians) from Ordovician to Jurassic
Geotektonický a metalogenetický vývoj gemerika od ordoviku po juru
105
Németh, Z., Putiš, M. & Hraško, Ľ.
The relation of metallogeny to geodynamic processes – the natural prerequisite for the origin of mineral deposits of public importance (MDoPI):
The case study in the Western Carpathians, Slovakia

Podmienenosť metalogenézy geodynamickými procesmi – primárna podmienka vzniku ložísk nerastov verejného významu (MDoPI): prípadová štúdia zo Západných Karpát
119
Putiš, M., Li, J., Ružička, P., Ling, X. & Nemec, O.
U/Pb SIMS zircon dating of a rhyolite intercalation in Permian siliciclastics as well as a rhyodacite dyke in micaschists (Infratatricum, W. Carpathians)
U/Pb SIMS datovanie zirkónu ryolitovej interkalácie v permských sedimentoch a dajky ryodacitu v svoroch (infratatrikum, Z. Karpaty)
135
Hangáč, R., Dlapa, P., Antal, B., Zvara, I., Kočický, D. & Zlocha, M.
Modelovanie sorpčných vlastností pôd Slovenska pre potreby geologického informačného systému
Modelling of the sorption properties of soils in Slovakia for the purposes of geological information system
145
Jurkovič, Ľ., Šottník, P., Sekula, P., Peťková, K., Kotúč, J., Leššo, J., Bačik, M., Hiller, E. & Malý, V.
Geochemické hodnotenie environmentálnych rizík na lokalite opusteného Hg ložiska Merník (východné Slovensko)
Geochemical evaluation of environmental risks in locality of abandoned Hg-deposit Merník (Eastern Slovakia)
157
Baláž, P.
Hodnotenie využiteľnosti výhradných ložísk nerastných surovín aplikáciou analýzy SWOT
Evaluation of reserved mineral deposits usability applying a SWOT analysis
171