Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň, Ján
Zomrel akademik Dimitrij Andrusov
99
Andrusov, Dimitrij
Problémy prekambria v strednej Európe
101
Hovorka, Dušan
Predterciérne formácie bazitov Západných Karpát
113
Repka, Tomáš
Hydrogeologické pomery ortuťnatého ložiska Rákoš
133
Cabala, Dušan
Doterajšie poznatky o hydrogeologických pomeroch paleogénu Spišskej kotliny
207
Dobra, Eduard, Ďuďa, Rudolf
Výskyt vivianitu v kvartérnych sedimentoch Východoslovenskej nížiny
157
Ďuďa, Rudolf, Kaličiak, Michal, Töszér, Juraj
Nález barranditu na Slovensku
163
Koutek, Jaromír
T. Kruťa: Slezské nerosty a jejich literatura. 414 s. Vydalo Moravské muzeum v Brně 1973
166
Rybář, Jan
Ložiska a perspektivy těžby ropy v Iráku
167
Roth, Zdeněk, Ďurica, Dušan
Zemřel doc. RNDr. Karel Hromada, CSc.
175
Herčko, Ivan
Alexander Gesell – prvý uhorský banský geológ
176
Vass, Dionýz
Neogén vnútorných kotlín Španielska
181
Chrappa, I., Eisner, H.
Inžinierskogeologické problémy zdravotno-vodohospodárskych stavieb
181
Marschalko, R., Mišík, M.
Metodické poznatky zo sedimentologického výskumu východného Slovenska
182
Maheľ, Michal
Zmeny typu magmatizmu a vrásnenia v priebehu vývinu alpíd
185
Babčan, Ján
Niektoré problémy súčasnej teórie metasomatizmu
186
Pašek, J., Rybář, J.
Nedávné katastrofální svahové pohyby v Čechách
186
Ilavský, Ján
Možnosti využívať rudné suroviny z morí a oceánov
187
Baláž, J., Segín, J.
Niektoré špeciálne geotechnické skúšky
188
Čech, F., Petrík, F.
VIII. medzinárodný kongres o stratigrafii a geológii karbónu
189