Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mišík, M.
Stratigrafické a priestorové rozmiestnenie vápencov s kalcitovými, chamositovými, hematitovými a illitovými ooidmi v Západných Karpatoch
Stratigraphical and spatial distribution of limestones with calcite, chamosite, hematiteand illite ooids in the Western Carpathians
Key words: calcareous ooids, Fe ooids, diagenesis, Mesozoic, Neogene, Western Carpathians
83
Hraško, Ľ., Bezák, V. & Molák, B.
Postorogénne peraluminózne dvojsľudné granity a granitové porfýry v kohútskej zóne veporika (oblasť Klenovec – Zlatno)
Postorogenic peraluminous two-mica granites and granite-porphyries in the Kohút Zone of the Veporicum Unit (Klenovec – Zlatno area)
Key words: monzogranite, granite-porphyry, Veporicum Unit, petrology, geochemistry, mineralogy, accessory minerals, zircon morphlogy, zircon geochemistry
113
Dávidová, Š.
O stupni diferenciácie pegmatitov tatrika
The differentiation degree of the Tatricum pegmatites
Key words: Tatricum unit, pegmatite, K-feldspars, rare elements
136
Majzlan, J. & Chovan, M.
Hydrotermálna mineralizácia v Mlynnej doline, Nízke Tatry
Hydrothermal mineralization in the Mlynná dolina valley, Nízke Tatry Mts.
Key words: ore mineralization, Nízke Tatry Mts.
149
Michalík, J., Baráth, I., Boorová, D., Halásová, E., Mišík, M., Ožvoldová, L., Rakús, M., Reháková, D., Salaj, J. & Soták, J.
Stratigrafické národné referenčné profily na Slovensku
Stratigraphic national reference profiles in Slovakia
159

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Geológia a geológovia 21. storočia
1
Stankovič, J.
Životné prostredie v počítačovej sieti Internet
4
Rebro, A.
Sliačske minerálne vody v rukopisnej pozostalosti Mateja Belu
6
Ondrášik, R. & Hanzel, V.
Únia geologických asociácií Slovenska (ÚGAS) a ambície na vstup do Európskej federácie geológov (EFG)
7
Seminár Geochemicko-environmentálny výskum okolia Banskej Štiavnice, Myjavy a Senice 9
Seminár Alpínsky tektonicko-metamorfný vývoj veporika – nové poznatky a modely 11
Pavlarčík, S.
Výskyt hexahydritu (sakiitu) na južnom okraji Pálenice pri Tatranskej Kotline
13
Hovorka, D.
K nedožitým osemdesiatinám
14
Forgáč, J. & Veselský, J.
Zdravica k životnému jubileu doc. RNDr. Jána Čurlíka, CSc.
15