Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Schulz, B.
P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
P-T interpretácie získané štúdiom granátu z diaftoritovej zóny moldanubika západne od Waldthurnu (Český masív, Bavorsko)
339
Méres, Š. & Hovorka, D.
Albite-microcline orthogneisses of the Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
Albitovo-mikroklínové ruly Tríbeča
349
Rudinec, R.
Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
Oil and gas accumulations near Lipany in Eastern Slovakia and their specialities and problems
357
Marko, F. & Uher, P.
Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
Postintrusive deformation from southern border of Bratislava granitoide massif (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
367
Hovorka, D. & Rakús, M.
Informácia
29. medzinárodný geologický kongres
29th IGC – Kyoto
379
Korikovskij, S. P. & Miko, O.
Nízkoteplotné metasedimenty kraklovskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
Low-temperature metasediments of Klaklová formation of Veporic crystalline (West Carpathians)
381
Aktivita SGS 392
Spišiak, J. & Pitoňák, P.
Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
Corundum-phlogopite rocks from the Low Tatra Mts. crystalline
393
Šucha, V. & Eberl, D. D.
Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západných Karpát
Burial metamorphism of Permian sediments in the Northern Gemeric and Hronic units, West Carpathians
399
Aktivita SGS 405
Ďurovič, V., Korikovskij, S. P., Laputina, I. P. & Ďurovičová, M.
Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
Propylitized basalts and plagiodacites of permian metasediments of the Tríbeč crystalline complex
407
Jakabská, K.
Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
Zircons from the Hodruša intrusive complex (Western Carpathians)
413
Aktivita SGS 426
Chmielewská-Horváthová, E. & Lesný, J.
Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
Investigations of sorption of some metals on selected zeolite species
427
Hrašna, M., Kováčiková, M. & Vojtaško, I.
Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1 : 50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
Waste disposal suitability maps of Slovak territory at 1 : 50 000 scale and their use in waste disposal siting
433
Vrana, K.
Výskum geologických faktorov životného prostredia; perspektívny program slovenskej geológie
Investigation of geological factors of environment – a prospective program of Slovak geology
441
Aktivita SGS 451
Aktivita SGS 452
Franko, O., Vass, D., Franců, J., Král, M., Pereszlényi, M. & Milička, J.
Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
First occurrence of oil in the Slovak part of the Danube lowland
453
Holec, P.
Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847) a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea, Mammalia)od Malých Levár
New findings of Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847) and Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea, Mammalia) near Malé Leváre (Western Slovakia)
461
Holec, P.
Výliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834) v dreveníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
Teeth casts of Mastodont species Mammut borsoni (Hays, 1834) from the Dreveník travertine near Spišské Podhradie
467
Aktivita SGS 470
Kalinaj, M.
Ferberit – nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
Ferberite – new minerals in the Štiavnica – Hodruša ore field
471
Pavlarčík, S.
Kryštály pyritu v spodnojurských vápencoch Belianskych Tatier pri Podspádoch
The pyrite crystals from the Lower-Jurassic limestones from Belianske Tatry Mts. near Podspády village
475
Aktivita SGS 476
Vass, D. & Kováč, M.
Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924 – 1992)
477
Franko, O.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1993
484