Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Salaj, J.
Nové poznatky o stratigrafii a paleogeograficko-tektonickom vývoji súľovského paleogénu
New knowledge of stratigraphy and paleogeographic-tectonic development of the Súľov type Paleogene
Key words: Súľov type Paleogene, marine and continental facies, paleogeography, tectonics, stratigraphy, foraminifers and paleoenvironment
81
Starek, D. & Pivko, D.
Sedimentologické profily v račianskej jednotke (flyšové pásmo na sever od Bytče)
Sedimentological sections in the Rača subunit (Flysch belt, Western Carpathians, north of Bytča town)
Key words: Western Carpathians, Eocene, turbidites, lithology
91
Savvidis, S. G., Vatalis, K., Kargiotis, E., Charalampidis, G. & Zissopoulos, D.
Die Geochemie des Ursprungsmagmas und die Chromiterzbildung im Vourinos Ophiolith Komplex, Nordgriechenland
Geochémia zdrojovej magmy a vznik chromitovej mineralizácie v ofiolitovom komplexe Vourinos, severné Grécko
Key words: SSZ-Ophiolites, podiform ore, metallurgical chromite, residual harzburgite, Peridotite – Pyroxenite – Norite, Sequence
103
Holec, P.
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko)
Chondrichthyes and Osteichthyes (Vertebrata) from Miocene of Vienna Basin near Bratislava (Slovakia)
Key words: Miocene, Vienna Basin, West Carpathians, sharklike fishes (Chondrichthyes), bony fishes (Osteichthyes), Vertebrates
111
Fejdi, P., Holocsy, A. & Šamajová, E.
Vypočítané rtg. práškové difrakčné záznamy najznámejších zeolitových minerálov
Calculated X-ray powder diffraction patterns for zeolite-group minerals from Slovakia
Key words: Slovakian zeolites, calculated X-ray powder diffraction patterns
135
Vass, D.
Roponosné bridlice vo svete a na Slovensku
Oil shales of the world and of Slovakia
Key words: oil shale, origin of oil shales, supplies of oil shales, exploitation of oil shales
in the world and in Slovakia
147
Panáček, A.
Poznámka k článku Dionýza Vassa
Roponosné bridlice vo svete a na Slovensku
158

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rebro, A.
Karol Oto Moller a minerálne vody na Sliači
1
Rebro, A.
O Rybárskych kúpeľoch
K. O. Moller: De Thermis Ribarienssibus (preklad diela)
2
Kondela, J.
Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Herľany 23. – 24. apríla 2001)
9
Ďurža, O. & Rapant, S.
Seminár Geochémia 2000 (Bratislava 7. decembra 2000)
23
Vozár, J.
Recenzia
Paleogeographic Atlas Late Paleozoic and Triassic Formations, Czech Republic.
1st ed. Prague, Czech Geological Servey 1998
24
Vass, D.
Recenzia
L. Trunkó et al.: Ungarn, Belgrád um Budapest, Balaton Oberland, Südbakony.
Berlin – Stuttgart, Gebruder Borntrager 2000. 158 s. 38,80 DM
24