Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kamenický, J.
Petrografia ortorúl a pararúl, synkinematických migmatitov a ich diaftoritov v severozápadnej časti Veporského rudohoria
Petrography of ortho- and paragneisses, synkinematic migmatites and of their diaphthorites in the northwestern part of the Veporské rudohorie Mts.
(Central Slovakia)
481
Hovorka, D.
Recenzia
N. L. Dobrecov: Globaľnyje petrologičeskije procesy, pokračovanie na s. 548
516
Burian, J. & Smolka, J.
Geologická stavba meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
Geology of the Zlatno porphyry copper ore deposit
517
Čabalová, Darina
Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska (Bratisalva 6.4.1982)
538
Pospíšil, L., Nemčok, J. & Feranec, J.
Analýza „nelineárnej štruktúry Svidník – Stropkov“ identifikovanej interpretáciou kozmických snímok
Analysis of the “Svidník – Stropkov nonlinear structure” identified by space photograph interpretation
539
Kozáč, J. & Očenáš, D.
Stanovenie obsahu klinoptilolitu v zeolitových tufitoch
Determination of clinoptilolite content in zeolitic tuffites
549
Jacko, S.
Stavba Himalájí
An outline of structure of the Himalayas
553
Polák, S. & Rak, D.
O tzv. cajlanskom zlome v Malých Karpatoch
On the so called Cajla fault in the Little Carpathians (West Slovakia)
573
Groma, B.
RNDr. Pavel Fabini jubiluje
575