Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rudinec, Rudolf
Anomálne vrstvové tlaky a teploty vo východoslovenskej neogénnej panve Západných Karpát
481
Slavkovský, J.
Štruktúrna analýza rožňavského rudného rajónu
Structural analysis of the Rožňava ore district (SE Slovakia)
505
Čillík, I., Hvožďara, P. & Michálek, J.
Scheelit v antimónovom ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách
526
Kucharič, Ľ.
Príspevok terénnej gamaspektrometrie k poznaniu niektorých granitoidov Západných Karpát
Contribution of field gammaspectrometry to the knowledge of some granitoide types of the Western Carpathians
527
Ďuďa, R. & Tözsér, J.
Organické minerály – sprievodná asociácia ortuťovej mineralizácie ložiska Dubník
Organic minerals as accompanying association of the mercury mineralization in the Dubník ore deposit (Eastern Slovakia)
539
Hovorka, D.
Štvrtá terénna konferencia projektu IGCP Ofiolity na Polárnom Urale
549
Böhmer, M. & Mecháček, E.
Výsledky regionálneho geochemického vyhľadávania v Kremnických vrchoch
Results of regional geochemical prospection in the Kremnické vrchy Mts. (Middle Slovakia)
551
Beleš, F.
Príspevok ku geologickej stavbe spodného oddielu paleogénu antiklinálnych pásiem v oblasti Kysúc
Contribution to the geological structure of “Lower division” of the Paleogene in anticlinal zones of the Kysuca area
557
Vozár, J.
Medzinárodné sympózium o stredoeurópskom perme
568
Fusán, O. & Samuel, O.
Na jubileum prof. Valentíny Andrusovovej
569
Marschalko, R.
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc., päťdesiatročný
571
Háber, M.
Prof. RNDr. Cyril Varček, CSc., päťdesiatročný
573