Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Andráš, P., Dirner, V., Ladomerský, J. & Horňáková, A.
Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
Toxicita arzénu a antimónu v oblasti Cu-Ag ložiska Ľubietová
279
Bujňáková, Z., Turianicová, E. & Baláž, P.
Minerals pretreatment for arsenic and cadmium removal from water solutions by mechanical activation
Minerálna predúprava mechanickou aktiváciou na odstránenie arzénu a kadmia z vodných roztokov
287
Horváthová, H., Ivánová, D., Kaduková, J., Kavuličová, J. & Štofko, M.
Biosorption of Cu2+ and Zn2+ by immobilized biosorbents: Study of the biosorbent stability and capacity
Biosorpcia Cu2+ a Zn2+ imobilizovanými biosorbentmi: Štúdium stability a kapacity biosorbentu
291
Hredzák, S., Lovás, M., Matik, M., Jakabský, Š., Gešperová, D., Briančin, J. & Balog, M.
Mineral characteristics of dust outlets from rotary furnaces of iron ore works Siderite, Ltd., Nižná Slaná
Minerálna charakteristika prachových úletov z rotačných pecí pri spracúvaní železnej rudy v spoločnosti Siderit, s. r. o., Nižná Slaná
295
Jablonovská, K., Pállová, Z. & Štyriaková, I.
Bioleaching of Ni from contaminated sediments of the water reservoir Ružín I using autochthonous bacteria and Bacillus megaterium
Biologické lúhovanie Ni z kontaminovaných sedimentov vodnej nádrže Ružín I s využitím autochtónnych baktérií a Bacillus megaterium
301
Jakabský, Š., Karoli, A., Hredzák, S., Lovás, M. & Znamenáčková, I.
Possibilities of processing and utilization of tailings from the settling pit nearby the Rudňany village (Eastern Slovakia)
Možnosti spracovania a využitia odpadu z odkaliska pri obci Rudňany na východnom Slovensku
305
Janáková, I., Mucha, N. & Fečko, P.
Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
Flotácia riečneho sedimentu zo starej ekologickej záťaže Černý příkop v Ostrave, Česká republika
309
Janáková, I., Kušnierová, M., Čablík, V., Mucha, N. & Fečko, P.
Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
Verifikácia flotačných činidiel založených na rezíduách po pyrolýze dreva
313
Jarosiński, A. & Madejska, L.
MgCO3 obtaining from wastewaters generated during the acidic leaching of zinc concentrates
Získavanie MgCO3 z odpadových vôd generovaných počas kyslého lúhovania zinkových koncentrátov
317
Jarosiński, A., Żelazny, S. & Przybyła, A.
Elimination of chloride and fluoride from raw zinc oxides derived from steel dusts processing
Eliminácia chloridu a fluoridu z oxidov zinku derivovaných pri spracúvaní oceliarskeho prachu
321
Kušnierová, M., Praščáková, M., Matýsek, D., Čablík, V. & Jarosiński, A.
Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
Využitie popolčeka z čierneho uhlia ako Si-Al matice na prípravu žiaruvzdorných materiálov
323
Luptáková, A., Mačingová, E. & Solozhenkin, P. M.
Biological transformation of alkaline earth metal sulphates
Biologická transformácia kovových sulfátov alkalických zemín
329
Mačingová, E. & Luptáková, A.
Removal of sulphates from mining waters using the sulphate-reducing bacteria
Odstránenie sulfátov z banských vôd aplikáciou baktérií redukujúcich sulfát
333
Malina, D., Sobczak-Kupiec, A. & Wzorek, Z.
Risk assessment for silver nanoparticles in environment
Odhad rizika prítomnosti nanočastíc striebra v životnom prostredí
337
Farkas, V., Deák, K., Hegedűsová, A. & Pernyeszi, T.
Biosorption of lead (II) ions by pretreated biomass of Phanerochaete chrysosporium (Abstract)
Biosorpcia iónov olova (II) predupravenou biomasou Phanerochaete chrysosporium (Abstrakt)
342
Pállová, Z., Kupka, D. & Achimovičová, M.
Metal mobilization from AMD sediments in connection with bacterial iron reduction
Mobilizácia kovov zo sedimentov kyslých banských vôd vo vzťahu k bakteriálnej redukcii železa
343
Hlavatá, M. & Viestová, Z.
Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation (Abstract)
Využitie odpadu a jeho zmesí pri rekultivácii pôdy v priemyselných oblastiach (Abstrakt)
348
Spišák, J., Koštial, I., Repiský, R., Mikula, J., Naščák, D. & Lišuch, J.
Possibilities of using a magnesite fines waste as an important mineral resource
Možnosti využitia jemnej frakcie z magnezitového odpadu ako dôležitého zdroja minerálov
349
Perháčová, Z., Mních, Š., Lučivjanská, Z. & Uhorskaiová, L.
Microbial communities in the mining water and bioremediation (Abstract)
Mikrobiálne komunity v banskej vode a jej biologické čistenie (Abstrakt)
354
Štefušová, K., Václavíková, M. & Hredzák, S.
Removal of arsenic using synthetic magnetite: Desorption study
Odstraňovanie arzénu s využitím syntetického magnetitu: Desorpčná štúdia
355
Sisol, M., Kolesárová, M., Krinická, I., Michalíková, F. & Praščáková, M.
Examination of geopolymer materials properties formed via alkali activation of black coal ashes with a high content of loss on ignition (Abstract)
Výskum vlastností geopolymérových materiálov vytvorených alkalickou aktiváciou čiernouhoľných popolčekov s vysokou stratou žíhaním
360
Ubaldini, S., Fornari, P., Giuliano, V., Luptáková, A., De Michelis, I. & Ferella, F.
Hydrometallurgical treatment of exhausted alkaline batteries
Hydrometalurgické spracovanie vyčerpaných alkalických batérií
361
Velgosová, O., Kaduková, J., Mražíková, A., Blašková, A., Petöczová, M., Horváthová, H. & Štofko, M.
Influence of selected parameters on nickel bioleaching from spent Ni-Cd batteries
Vplyv špecifických parametrov na biologické lúhovanie použitých Ni-Cd batérií
365
Vereš, J., Jakabský, Š. & Lovás, M.
Comparison of conventional and microwave assisted leaching of zinc from the basic oxygen furnace dust
Porovnanie konvenčného a mikrovlnného lúhovania zinku z popolčeka zo základnej kyslíkovej pece
369
Szymańska-Czaja, M.
Biological methods for the biodegradable waste removal (Abstract)
Biologické metódy odstraňovania biodegradujúceho odpadu (Abstrakt)
375
Tálos, K., Jakabová, S., Hegedűsová, A. & Pernyeszi, T.
Removal of lead(II) and cadmium(II) ions by immobilized waste yeast from the wastewater (Abstract)
Odstránenie iónov olova (II) a kadmia (II) imobilizovanou penou z odpadovej vody
376

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
KONFERENCIA – CONFERENCE
Kušnierová, M.
Recyklácia odpadov XIV.
Waste recycling XIV.
377
Kušnierová, M.
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Košice. História a vývoj
Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Košice. History and evolution
379
KRONIKA – JUBILEE
Kušnierová, M.
Nestor slovenského úpravníctva. Pán Dr. h. c. prof. dr. Ing. František Špaldon, DrSc. 90 ročný
Mr. Dr. h. c. Prof. Dr. Ing. František Špaldon, DrSc. Corresponding Member of the Slovak Academy of Sciences celebrates 90th jubilee
384
Hredzák, S.
Ing. Štefan Jakabský, PhD., šesťdesiatpäťročný
Ing. Štefan Jakabský, PhD. greetings to 65th jubilee
386
Hredzák, S.
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., šesťdesiatročný
Prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. greetings to 60th jubilee
389
Kušnierová, M.
Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný
Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. greetings to 50th jubilee
391