Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Buday, T., Pospíšil, L. & Šutora, A.
Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
Geological meaning of some boundaries in Western Slovakia and Eastern Moravia interpreted from satelite images
481
Hovorka, D.
Recenzia
J. Štelcl – J. Weiss et al.: Brněnský masív
500
Grainger, P
Coastal Landslides of Southern England
Zosuvy na pobreží južného Anglicka
501
Taylor, P. D.
Aplikácia paleobiologického štúdia fosílnych machoviek v stratigrafii, sedimentológii a paleobiogeografii fanerozoických útvarov (Bratislava 3.7.1986)
510
Kafka, V. & Květ, R.
Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
511
Vass, D.
Recenzia
Z. Kukal: Vývoj sedimentů Českého masívu
516
Polák, S.
Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
Gold and gold-antimonite ores in Pezinok area, the Little Carpathians, Western Slovakia
517
Oružinský, V. & Sombathy, L.
Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
Distribution of Au and Ag in Central-Slovakian ganister quartzites
525
Matula, M.
Na najvyššej priehrade sveta (Batislava 13.2.1986)
534
Slavkovský, J.
Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
Structural position and genesis of the Ferdinand Sb vein (Gemericum, the West Carpathians)
535
Maťo, Ľ., Štubňa, S., Jančula, D. & Šafárik, J.
Vivianit v K-metasomaticky alterovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica – Šturec (štôlňa Andrej)
Vivianite in K-metasomatic altered pyroxene andesite on the Kremnica – Šturec locality (the Andrej gallery), Central Slovakia
545
Hrinko, V.
Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
Technological, chemical and mineralogical characteristics of bauxite and adjacent rocks near Drienovec
(Slovak Karst area, SE Slovakia)
551
Vass, D.
Recenzia
R. Gradzinski – A. Kostecka – A. Radomski – R. Unrung:
Zarys sedymentologii
556
Gerthofferová, H. & Lajčáková, A.
Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
Contribution to the knowledge of volcanic glass structure
557
Šťastný, V.
Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
Graphical output for ground water flow modelling by finite differential method
563
Mýtny, M.
Guľovité telesá ultramafitov v rulách klátovskej skupiny gemerika (Fórum mladých III, Bratislava 28.11.1985)
568
Méres, Š.
Rekonštrukcia pôvodného materiálu pararúl tatrika a veporických zón centrálnych Západných Karpát (Fórum mladých III, Bratislava 28.11.1985)
568
Klukan, B.
Vnútorná stavba metamorfovaných sedimentov bratislavského masívu (Fórum mladých III, Bratislava 28.11.1985)
568
Šulgan, M.
Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnôt XUsp a XIlm)
Practical use of Fe-Ti oxide geothermobarometer by simplified calculation of XUsp and XIlm
569
Kuráň, J., Vass, D. & Gabčo, R.
Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
572