Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O.
Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
Outline of the West Carpathians deep structure
195
Hovorka, D., Lexa, J., Marschalko, R., Polák, M., Rakús, M., Samuel, O. & Vozár, J.
Vývoj poznatkov a hlavné výsledky geologického výskumu Západných Karpát
Development of knowledge and main results of geological investigation of the Western Carpathians
205
Slavkay, M., Čverčko, J., Daniel, J., Gaža, B., Hudáček, J., Macko, J., Rozložník, L., Rudinec, R., Štohl, J., Tréger, M., Varček, C. & Záviš, V.
Výsledky výskumu a prieskumu nerastných surovín Slovenska po roku 1980
Results of raw materials research and prospection in Slovakia after 1980
237
Groma, B., Ingr, M., Malgot, J., Modlitba, I., Ondrášik, R., Slivovský, M. & Šarík, I.
Inžinierska geológia a hospodársky rozvoj stredného Slovenska
Engineering geology and the economic development of Central Slovakia
252
Bujalka, P., Franko, O. & Malatinský, K.
Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
Results and tasks of hydrogeology in Central and Northwestern Slovakia
271