Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Krížňanský príkrov, príklad polysériovej a polyštruktúrnej jednotky
Krížna nappe, example of polyfacial and polystructural unit
193
Plašienka, D.
Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
Kinematic assessment of some structures of the Northern Veporic in relation to the generation of the Krížna nappe
217
Pitoňák, P. & Janák, M.
Beryl – nový minerál nízkotatranských pegmatitov
Beryl as a new mineral in pegmatites of the Low Tatra Mts.
231
Bezvodová, B., Ďurica, D. & Zeman, A.
The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the Foredeep and the Flyschzone of the West Carpathians
Význam morfostruktur při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu v Západních Karpatech
233
Hurai, V.
Genetická interpretácia plynokvapalných uzavrenín v kremeni zo žíl alpského typu veporického kryštalinika
Fluid inclusions in quartz from alpine type fissures of Veporic crystalline and their genetic interpretation
243
Forgáč, J., Streško, V. & Šamajová, E.
Stopové prvky v chloritoch polymetalického ložiska v Banskej Štiavnici
Trace elements in chlorites on the Banská Štiavnica base-metal deposit
261
Magyar, J. & Rudinec, R.
Nové výsledky z neogénu a jeho podložia v južnej časti Košickej kotliny (vrt Čaňa-1)
New results from the Neogene and its basement in the southern part of the Košice basin (Čaňa-1 drill hole)
271
Ďurža, O.
Recenzia
Ja. M. Njussik – I. L. Komov: Elektrochimija v geologii
277
Macek, J.
Niekoľko poznámok k príprave leštených výbrusov na elektrónovú mikroanalýzu
278
Hamarová, I., Kubica, R. & Matys, M.
Vplyv zrnitosti a štruktúry na pevnosť popolčeka
Influence of grain size and structure on the shear strength of fly ash
279
Hricko, J.
Na päťdesiatiny RNDr. Lubomíra Zbořila, CSc.
287