Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Michálek, M. & Putiš, M.
P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a neoproterozoickej ortoruly vo fundamenteseverného veporika centrálnych Západných Karpát
P-T-d evolution of eclogitic metabasite and Neoproterozoic orthogneiss in the North-Veporic basement of the central Western Carpathians
1
Dyda, M.
Reaction rate estimates based on muscovite dehydration and CSD of garnets in the Malé Karpaty Mts. metapelites
Odhad reakčných rýchlostí na základe dehydratácie muskovitu a distribúcie veľkostí kryštálov granátov v metapelitoch Malých Karpát
23
Ružička, P. & Vozárová, A.
Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych mramorov
Application of the calcite-dolomite solvus geothermometry for determination of the metamorphic grade of Tuhár marbles
31
Majzlan, J.
Ore mineralization at the Rabenstein occurrence near Banská Hodruša, Slovakia
Rudná mineralizácia na výskyte Rabenstein pri Banskej Hodruši
45
Laurinc, D. & Vozárová, A.
Petrologické a geochemické štúdium pieskovcov štítnického súvrstvia: interpretácia proveniencie
Petrological and geochemical study of sandstone of the Štítnik Formation: Interpretation of the provenance
55
Šarinová, K. & Slemenský, O.
Jarositový cement vo fluviálnych pieskoch volkovského súvrstvia na lokalite Hlohovec-tehelňa (neogén, Nitrianska pahorkatina)
The jarosite cement in the fluvial sand of the Volkovce Fm. in the locality Hlohovec-brickyard (Neogene, Nitrianska pahorkatina Upland, Slovakia)
67
Števko, M., Ozdín, D. & Bačík, P.
Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2003 – 2004
New minerals published in 2003 – 2004
73
Ozdín, D., Bačík, P., Števko, M., Vančová, I. & Chovan, M.
Transkripcia anglických výrazov z problematiky sulfosolí do slovenského jazyka
Transcript of English vocable from sulfosalt systematics into Slovak language
83

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Chovan, M., Madejová, J. & Bačík, P.
SOLIPHA
Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu

Research-education Centre of Excelence for investigation of solid phase focussed on nanomaterials, environmental mineralogy and material technology
85
Štohl, J. & Kaličiak, M.
Existujú polymetalické ložiská porfýrového typu?
May we apply the term “Base metal porphyry deposits”?
87
Németh, Z.
SEMINÁR – SEMINARY
Nové výsledky geologického výskumu na východnom Slovensku

New results of geological investigation in Eastern Slovakia (Slovak Geological Society seminary)
89
RECENZIE – REVIEWS
Bizubová, M.
Kamene. Vydavateľstvo Dajama, 2008, 119 s.
Stones. Dajama Publishing, 2008, pp. 119
95
Petrík, I.
Pemza a bronz. Na pomedzí mytológie a histórie Egejského sveta
Pumice and bronze. At the boundary of mythology and history of Aegean world
95
KRONIKA – JUBILEE
Zlinská, A.
Zdravica k životnému jubileu RNDr. Viery Gašparikovej, CSc.
Congratulation to life jubilee of RNDr. Viera Gašpariková, CSc.
Elečko, M.
Prínos RNDr. Jozefa Határa, PhD., k rozvoju slovenskej geológie
Contribution of RNDr. Jozef Határ, PhD., to development of Slovak geology
96