Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kováč, M. & Baráth, I.
Tektonicko-sedimentárny vývoj alpsko-karpatsko-panónskej styčnej zóny počas miocénu
Tectono-sedimentary development of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction zone during the Miocene
Key words: Miocene, Alpine-Carpathian-Pannonian junction, paleogeography,
tectono-sedimentary megacycles
1
Al-Juboury Ali Ismail & Ďurkovič, V.
Supratidal origin of Carpathian Keuper dolostones
Supratidálny pôvod dolomitov karpatského keuperu
Key words: Carpathian Keuper dolostones, petrographic features, geochemical indicators, supratidal origin
12
Sýkora, M. & Ožvoldová, L.
Lithoclasts of Middle Jurassic radiolarites in debris flow sediments from Silica Nappe (locality Bleskový prameň, Slovak Karst, Western Carpathians)
Litoklasty strednojurských rádiolaritov v sedimentoch úlomkotokov silického príkrovu (lokalita Bleskový prameň, Slovenský kras)
Key words: Western Carpathians, Silica Nappe, Silicicum, debris flow sediments, lithoclasts, radiolarians
21
Ivan, P. & Kronome, B.
Predmetamorfný charakter a geodynamické prostredie vzniku vysokotlakovo metamorfovaných bazitov meliatskej jednotky na lokalitách Radzim, Bôrka, Hačava a Rudník
Protolith and geodynamic setting of the HP/LT metamorphosed basic rocks at selected localities of Meliatic Unit (Inner Western Carpathians)
Key words: Meliaticum, HP/LT metamorphism, metavolcanic, mélange
26
Méres, Š., Hovorka, D. & Ivan, P.
Gabroidy v severnom veporiku Nízkych Tatier
Gabbroids within the Veporic Unit of the Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Veporic Unit, leptyno-amphibolite complex, gabbroids
38
Petrík, I.
Nie leptit, ale mikroaplit: genetická reinterpretácia horninového typu zo západnej časti veporika
Microaplite, not leptite: the genetical re-interpretation of a rock type from western part of the Veporic unit
Key words: leptite, microaplite, Hrončok type granite, petrology, geochemistry, paleoseismicity, Veporic unit
45
Sasvári, T.
Možnosť aplikácie drobnoštruktúrnej analýzy pri geotechnickom hodnotení horninového masívu a ložiska
The application possibility of small-scale structural analysis for geomechanical evaluation
of rock mass and mineral deposit
Key words: Mineral deposits, geomechanical and structural investigation, geotechnical description and evaluation
56
Čurlík, J. & Mejeed, S. Y.
Calcretes in the soils of Žitný ostrov (Slovakia)
Kalkrusty v pôdach Žitného ostrova
Key words: Calcrete, morphology, mineralogy, factors of origin, Žitný ostrov (SW Slovakia)
63
Mišík, M.
Diskusia
O sedimentačnom priestore klapskej jednotky
73
Plašienka, D.
Kryptické chrbty, alebo kolízne orogénne pásma?
75

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Palas, M.
Strategické suroviny a nerostná surovinová politika
1
Malík, P.
Dohovor OSN o morskom práve
3
Informácie zo zahraničia 6
Bezák, V.
Zakladajúce zhromaždenie Asociácie geológov Slovenska (AGS)
7
Stankovič, J.
Medzinárodný kongres elektrónovej mikroskopie
7
Seminár Nové poznatky o tektonike centrálnych Západných Karpát 9
Seminár Hercýnska orogenéza v Západných Karpatoch – fakty a hypotézy, 1. časť
10
Seminár Nové výsledky izotopovej geochémie kryštalinika Západných Karpát
13
Hovorka, D.
Recenzia
O. Medenbach a C. Sussiecková-Fornefeldová: Minerály
16
Kušnír, P.
Tvary termínu chondrula
16