Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Olšavský, M. & Šimo, V.
Diplocraterion – výrazná ichnofaciálna črta spodnotriasových súvrství Západných Karpát
Diplocraterion – conspicuous ichnofacies feature of the Lower Triassic formations in the Western Carpathians
Key words: Diplocraterion, Skolithos ichnofacies, heterolithic bedding, Lower Triassic
173
Bačík, P. & Uher, P.
Minerály turmalínovej skupiny z redeponovaných turmalinitov v spodnotriasových kremencoch tatrika – chemické zloženie a petrogenetický význam
Tourmaline group minerals from the redeposited tourmalinites in the Lower Triassic quartzites of Tatric Unit, Western Carpathians: Composition and petrogenetic significance
Key words: schorl, dravite, foitite, feruvite, povondraite, tourmalinites, Lower Triassic, Tatric Unit, Western Carpathians
185
Mikuš, T. & Chovan, M.
Retgersit z Čiernej Lehoty (Strážovské vrchy)
Retgersite from Čierna Lehota (Strážovské vrchy Mts.)
Key words: supergene minerals, hydrated nickel sulphates, mineralogy, weathering processes, Western Carpathians
197
Moravanský, D. & Orvošová, M.
Súčasný stav poznatkov o mineráloch jaskýň Slovenska
The recent knowledge about the cave minerals of Slovakia
Key words: 26 cave minerals, mechanism of their origin, Slovak Republic
203
Jeleň, S., Križáni, I. & Andráš, P.
Úloha mineralógie pri úpravníckych postupoch spracúvania drahokovových rúd a minimalizácia rizík
The role of the mineralogy in ore-processing of precious metal ores and risk minimization
Key words: precious metals, technological mineralogy, minerallurgy, environment
217
Bodiš, D.
Návrh stanovovania pozaďových a prahových hodnôt v podzemnej vode
Proposal for estimation of background and threshold values in the groundwater
Key words: background values, threshold values, cenzored data, Water Framework Directive, groundwater body
225
Andráš, P.
Zdroje zlata v starovekom Egypte
Gold sources of the ancient Egypt
Key words: Arabian-Nubian shield, gold production, mining, periods of the ancient Egypt
235
Vass, D. & Dzúrik, J.
Lučenská kotlina – nová perspektívna oblasť s geotermálnymi vodami
Lučenská kotlina Depression: New perspective area with the geothermal water
Key words: geothermal water, Lučenská kotlina Depression, carbonates, Upper Triassic
243
abak, J.
Rašelina a možnosti jej využívania
Peat and possibilities of its application
Key words: peat, applications, analyses, Slovakia
247

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Tuček, Ľ. & Németh, Z.
Zlato – to nie je len kyanizácia
Gold: It is not only cyanization
1
Kušnierová, M.
Medzinárodná konferencia – Recyklácia odpadu XI
International conference – Recycling of waste XI
3
Zlinská, A.
Paleontologický seminár
Paleontological seminary
16
Zlinská, A.
8. paleontologická konferencia
8. paleontological conference
20
Broska, I., Ferenc, Š., Jeleň, S. & Méres, Š.
Mineralogicko-petrologický seminár SGS
Mineralogical-petrological seminary of Slovak Geological Society
20
Ružička, P.
Recenzia/Review – J. Slouka a kol.: Kámen. Od horniny k soše
22
Andráš, P.
Kronika – RNDr. Milan Háber, CSc., sedemdesiatročný
23
Slavkay, M.
Kronika – RNDr. Vladimír Hanzel, PhD., jubiluje
25
Michalík, J.
Kronika – RNDr. Ján Soták, CSc., päťdesiatročný
27
Vass, D.
Nekrológ – †RNDr. Mária Kochanová, CSc.
28
Vass, D.
Nekrológ – †Doc. Ing. Rudolf Rudinec, DrSc. (27. apríl 1935 7. júl 2007)
29