Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bystrický, J., Jendrejaková, O. & Papšová, J.
Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
Contribution to the stratigraphy of the Triassic in the Stratenská hornatina Mts.
289
Vilinovič, Vojtech
Petrológia a geochémia granitoidných hornín (Bratislava 8.4.1982)
322
Lamoš, Dušan
Problémy ochrany podzemných vôd SSR (Bratislava 21.4.1982)
322
Vlčko, J. & Wagner, P.
Inžinierskogeologická charakteristika sedimentov na území súmestia Banská Bystrica – Zvolen
Engineering geological characteristics of the sediments covering the area of the prospective twin-town Banská Bystrica – Zvolen
323
Pospíšil, L. & Filo, M.
Niektoré problémy a výsledky interpretácie tiažových anomálií v širšom okolí humenskej štruktúry
Some problems of gravity anomaly interpretations in the wider surroundings of the Humenné structure
343
Vrana, K.
Recenzia
B. Vud – D. Frejzer: Osnovy termodinamiki dľa geologov
354
Feranec, J. & Pospíšil, L.
Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
354
Križáni, I. & Kovářová, A.
Rádioaktivita ťažkej frakcie recentných rozsypov vo flyši východného Slovenska
Radioactivity of the heavy fraction in recent placers of the East Slovakian flysch area
355
Gregorovič, J. & Novotný, L.
Bázické vulkanity v západnej časti severogemerického permu
Basic volcanites in the western part of the North Gemeric Permian
365
Ďuďa, R., Križáni, I. & Mrázek, Z.
Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
Moissanite from placer deposits of the East Slovakian flysch area
371
Beleš, F. & Jablonský, E.
Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova hora
Geology of the Krivoklát-Drieňova hora limestone deposit
375
Biely, A.
Člen korešpondent SAV Oto Fusán jubiluje
377
Bajaník, Š.
Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
379
Roth, Z.
Ing. Dušan Ďurica, CSc., padesátiletý
380
Tkáčik, P. & Bujalka, P.
RNDr. Vojtech Struňák päťdesiatročný
381
Grecula, P.
Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
381
Švagrovský, J.
Na päťdesiatiny doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
382
Životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti 383