Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mariaš, M.
Prehľad energetických smerníc Európskej komisie zameraných na geotermálnu energiu
Review of European Commission energy directives concerning geothermal energy
Key words: renewable energies, directive, European Commission
93
Lipovská, M.
Legislatívne aspekty vyhľadávania a využívania zdrojov geotermálnej vody na Slovensku
Legislative aspects of investigation and use of the geothermal water resources in Slovakia
Key words: geological law, law about health care, water law, ministry, geological works, exploration area, protected zone, water construction
95
Bím, M., Fendek, M. & Remšík, A.
Zameranie výskumu a prieskumu zdrojov geotermálnej energie na Slovensku
Orientation of research and exploration of geothermal energy resources in Slovakia
Key words: geothermal water, geothermal energy, geothermal wells, geothermal water amounts, thermal-energy potential, prospective areas
100
Maďar, D., Grand, T., Džuppa, P., Šefara, J., Remšík, A., Komoň, J., Pašteka, R., Bielik, M. & Weis, K.
Využívanie ľahkých geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní zdrojov geotermálnej vody
Application of light geophysical methods during exploration of the sources of geothermal waters
Key words: geophysical methods, Pre-Tertiary basement, geological structure, geothermal energy
103
Varga, G., Džuppa, P., Fendek, M. & Grand, T.
Využívanie magnetotelurických meraní pri vyhľadávaní zdrojov geotermálnej vody na Slovensku
The use of magnetotelluric measurements for the geothermal water prospecting in Slovakia
Key words: electrical survey, magnetotelluric measurements, electrical conductivity anomaly, geothermal reservoir, Bánovce Depression
107
Hrušecký, I. & Fejdi, V.
Využívanie reflexnej seizmiky pri odhaľovaní a definovaní hydrogeotermálnych štruktúr
Application of reflection seismic method for definition and discovering of the hydrogeothermal structures
Key words: reflection seismic, qualitative and quantitative interpretations, 2D and 3D software, modeling, hydrogeothermal structure, reservoir
111
Fendek, M., Remšík, A. & Fendeková, M.
Metodika vyhľadávania, hodnotenia a bilancovania množstva geotermálnej vody a geotermálnej energie
Methods of investigation, evaluation and balancing of the geothermal water and energy amounts
Key words: geothermal water, geothermal energy, hydrogeothermal structure, geothermal well, geothermal water body, geothermal water amounts
117
Remšík, A., Fendek, M. & Maďar, D.
Výskyt a rozšírenie geotermálnych vôd v Liptovskej kotline
Occurrence and distribution of the geothermal waters in the Liptov Basin
Key words: Liptov Basin, geothermal water, geothermal well, hydrogeothermal structure
123
Fendek, M. & Remšík, A.
Hodnotenie množstva geotermálnej vody a geotermálnej energie Liptovskej kotliny
Evaluation of the amount of geothermal water and geothermal energy of the Liptov Basin
Key words: geothermal reservoir, geothermal borehole, pressure conditions, hydraulic parameters, mathematical modeling, geothermal water use
131
Daniel, J.
Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
Hydrogeothermal conditions in Poprad Basin
Key words: geothermal waters, geothermal wells, chemical composition, Poprad Basin, regional geothermal evaluation
137
Fendek, M., Brichta, R. & Fendeková, M.
Využiteľné množstvo geotermálnej vody z vrtu OZ-2 Oravice
Usable amount of geothermal water from the well OZ-2 Oravice
Key words: geothermal well, hydraulic parameters, analytical model, usable geothermal water amounts
141
Fecková, B.
Možnosti likvidácie geotermálnych vôd Popradskej kotliny
Options of used geothermal waters disposal in Poprad Basin
Key words: geothermal water, surface water, water interfusion, disposal, chemical composition, impact on the environment
144
Giorgadze, N. & Bujalka, F.
Využívanie geotermálnej vody v Thermal parku Bešeňová
Utilization of the geothermal water in Thermal Park Bešeňová
Key words: geothermal water, recreational centre, swimming pools, greenhouses, space heating, Liptov Basin
147
Gemzický, M. & Krajčiová, M.
Využívanie geotermálnej vody v Aquaparku Tatralandia
Utilization of geothermal water in Aquapark Tatralandia
Key words: technological modification and geothermal water use, Aquapark Tatralandia, Tatra-Therm-Vital, Holiday Village Tatralandia, tubes, pools, technological operation
149
Takács, J. & Grell, Š.
Využívanie geotermálnej vody na vykurovanie v Galante
The utilization of geothermal water for heating in town Galanta
Key words: town Galanta, heating, heat exchanger, geothermal energy
152
Paško, V., Abonyi, P., Fronko, M. & Poruban, J.
Využívanie geotermálnej vody v Liptovskej Kokave
Utilization of the geothermal water in the Liptovská Kokava village
Key words: general city plan, holiday, tourism, thermal area, geothermal source
157
Vaněček, M. & Benčat, E.
Využívání tepelných čerpadel na Slovensku
Heat pumps applications in Slovakia
Key words: heat pumps, heat flow, hydrogeological conditions
161

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Metamorfóza industriálneho a postindustriálneho veku – technometamorfóza
1
Kohút, M.
Ortoruly, integrálny element kryštalinika tatrika, veporika a bázy fatrika – prehľad poznatkov
2
Ďurža, O.
35 rokov Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
3
Jacko, S.
Recenzia
V. Bezák et al., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky
5
Illášová, Ľ.
O premárnenej príležitosti
Úvaha nad publikáciou M. Baroka, V. Tichého a kol. Od drahého kameňa k šperku (Alius 2003)
6
Uher, P.
Igor Broska (naozaj) päťdesiatročný
7