Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, V., Konečný, P., Kubeš, P. & Pécskay, Z.
Paleovolcanic reconstruction of the Neogene Vepor stratovolcano (Central Slovakia), part I
Paleovulkanická rekonštrukcia neogénneho Veporského stratovulkánu (stredné Slovensko), časť I
1
Zlinská, A. & Halásová, E.
Biostratigrafia vrtu Gortva 1 (GOR-1, Rimavská kotlina)
Biostratigraphy of the Gortva 1 borehole (GOR-1, Rimavská kotlina Basin)
77
Marko, F.
Do we need the orogen-parallel dextral strike-slips during the Miocene tectonic evolution
of the Western Carpathians?

Potrebujeme pri miocénnej tektonickej evolúcii Západných Karpát pravostranné,
s orogénom paralelné smerné posuny?
91
Ondrejka, M., Huraiová, M., Petrík, I., Kohút, M., Spišiak, J., Šarinová, K., Konečný, V. & Vančová, I.
Klasifikácia a nomenklatúra magmatických hornín – slovenské vydanie
Classification and nomenclature of magmatic rocks – the Slovak edition
97