Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content

 

PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ozdínová, S.
Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and Oligocene sediments
of the Subtatric Group of the Western Carpathians

Paleoekologické zhodnotenie vápnitých nanofosílií z eocénnych a oligocénnych sedimentov podtatranskej skupiny Západných Karpát
1
Hrabovský, J. & Fordinál, K.
Paleoekologické zhodnotenie riasových vápencov z lokality Stupava-Vrchná hora (Viedenská panva, Slovensko)
Paleoecological evaluation of the algal limestones in Stupava-Vrchná hora locality (Vienna Basin, Slovakia)
11
Hrabovský, J.
Negenikulátne koralinné riasy (Corallinales, Sporolithales, Rhodophyta) z litotamniových vápencov lokality Vrchná hora pri Stupave (Viedenská panva, Slovensko)
Non-geniculate coralline algae (Corallinales, Sporolithales, Rhodophyta) from lithothamnion limestones
of the locality Vrchná hora at the town of Stupava (Vienna Basin, Slovakia)
23
Hladilová, Š. & Fordinál, K.
Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
Vrchnobádenské mäkkýše (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) z lokality Modra-Kráľová
(Podunajská panva, Slovensko)
35
Zlinská, A.
Biostratigrafia sedimentov bádenu z oblasti Veľkej Tŕne a revízia jej starších poznatkov (Východoslovenská panva)
Biostrafigraphy of Badenian sediments from the village of Veľká Tŕňa and revision of earlier knowledge (East Slovakian Basin)
45
Boorová, D. & Filo, I.
Štúdium párnického súvrstvia na stratotypovom profile Žaškov (krížňanský príkrov)
The study of the Párnica Formation at the Žaškov stratotype profile (Krížna nappe)
61
Kovanič, Ľ. & Németh, Z.
Využitie geodetických metód na modelovanie stien povrchových lomov a skalných útvarov a pri ich štruktúrnej analýze: príklad z kameňolomu Sedlice
The application of geodetic methods for modelling the quarry walls and rock outcrops and their use in structural analysis: Case study from the quarry at Sedlice, Slovakia
69
Blišťan, P. & Blišťanová, M.
Modelovanie kvalitatívnych parametrov hlavného uhoľného sloja ložiska Nováky v prostredí GIS na účely výpočtu zásob a vizualizácie priestorových vzťahov
Modelling of qualitative parameters of the main coal seam in the Nováky deposit in GIS environment for the purpose of reserves calculation and visualization of spatial relations
85
DISKUSIA – DISCUSSION
Fraštia, M.
Stanovisko k článku Ekkertová, P. a Greif, V.: Využitie digitálnej fotogrametrie pri štruktúrnej analýze skalných svahov
The standpoint to the article by Ekkertová, P. & Greif, V.: The use of digital photogrammetry for structure analysis of the rock slopes, published in Mineralia Slovaca 2 (2012), 157 – 166
97
Ekkertová, P.
Reakcia na stanovisko Ing. Mareka Fraštiu, PhD., z Katedry geodézie SvF STU Bratislava k článku Ekkertová, P. a Greif, V.: Využitie digitálnej fotogrametrie pri štruktúrnej analýze skalných svahov
Response to an opinion of Ing. Marek Fraštia, PhD., from the Department of Surveying, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, related to article by Ekkertová, P. & Greif, V.: The use of digital photogrammetry for structure analysis of the rock slopes
101