Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň, J.
Úlohy geológie v životnom prostredí
Tasks of geology in life environment
97
Maheľ, M.
Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
The Klippen Belt from the aspect of the geodynamic model
99
Seneš, J.
Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
Revidovaná chronostratigrafická hodnota lito- a biostratigrafických jednotiek neogénu tetýdnej a paratetýdnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 1
109
Bezák, V.
Vzťah metamorfózy a tektoniky (Bratislava, 12.1.1989)
121
Květ, R.
Recenzia
I. A. Rezanov: Istorija geotektoničeskich idej Nauka Moskva, 1987
122
Květ, Radan
J. Demek: Úvod do štúdia teoretickej geografie. SPN, Bratislava, 1988
122
Šulgan, M. & Hurai, V.
Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
Ore-bearing factors of intrusive bodies in relation to porphyry copper-molybdenum ore deposits
123
Ondra, P. & Hanák, J.
Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
Some distribution laws of radioactive elements in clastic rocks of the Carpathians Flysch sequences
131
Ciesarik, M.
Recenzia
J. C. Miskovsky: Géologie de la Préhistoire (Méthodes, techniques, aplications)
140
Janočko, J.
Kvartérne sedimenty severnej časti Slanských vrchov
Quaternary sediments in the northern part of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia
141
Rojkovič, I.
Geológia a metalogenéza Antiatlasu v Maroku (Bratislava 19.5.1988)
146
Bílek, K. & Hrušecký, I.
Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cunín v severnej časti viedenskej panvy
Analysis of the geological structure of Lower Miocene beds in the Cunín pool, northern part of the Vienna basin
147
Faryad, S. W., Dianiška, I.
Granáty gemerických granitov (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
155
Vilinovičová, Ľ.
Granáty granitoidov Suchého a Malej Magury (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
155
Miklóš, J.
Granáty pararúl Malých Karpát (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
155
Méres, Š., Hovorka, D.
Význam granátov pri riešení petrogenetických problémov kryštalinika centrálnej zóny Západných Karpát (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Dyda, M.
Zonalita granátov v oblasti Suchého a Malej Magury (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Spišiak, J., Hovorka, D., Rybka, R., Turan, J.
Spessartíny metasedimentov staršieho paleozoika gemerika
156
Faryad, S. W.
Význam granátov pri objasňovaní tektonickometamorfnej histórie staršieho paleozoika gemerika (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Slivka, V.
Aplikace růstových modelů Finlayho a Kerra na granátech dessenské skupiny (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Jakabská, K., Fiačanová, E., Činčárová, M., Timčák, G.
Výsledky štúdia granátov v neovulkanitoch Slovenska (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Bezák, V.
Granáty metamorfovaných hornín južnej časti veporika (Seminár Významov granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín, 20.10.1988, SAV)
156
Blaško, D., Juriš, F. & Hruškovičová, M.
Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
Economic geological characteristics and technological properties of low fuel-value lignite in the Kosorín deposit, Žiarska kotlina basin, Central Slovakia
157
Berenčík, M., Pástor, J.
Ekonomika ťažby vybraných nerudných surovín Slovenska (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
161
Böhmer, M., Böhmer, Ľ.
Ekonomika nerastných surovín-základné pojmy a hlavné charakteristiky pre ČSSR (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
161
Štubňa, S.
Ekonomické aspekty ťažby zlatonosných rúd v ČSSR (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
162
Ladziansky, S.
Hydrometalurgické spracovanie rúd v ČSSR (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
162
Maljkovič, J.
Ekonomika prieskumu nerastných surovín na Slovensku v súčasnosti (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
162
Baláž, J.
Vybrané problémy ekonomiky nerastných surovín v ČSSR (Seminár Ekonomika nerastných surovín, október 1988)
162
Uher, P. & Broska, I.
Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácnych prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
Muscovite pegmatite with minerals of the rare-elements from Moravany nad Váhom (Považský Inovec Mts., Western Slovakia)
163
Šály, J. & Oružinský, V.
Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
Hydrothermal alterations in the northern part of the Štiavnica – Hodruša horst structure (Sklené Teplice area, Central Slovakia)
175
Ďurža, O. & Maťo, Ľ.
Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Šturec
Thermoelectric power and microhardness of pyrite and marcasite from the Kremnica-Šturec deposit
183
Mišík, M.
Pročské zlepence a ich zdrojová oblasť-neopieninská kordiléra (Bratislava 24.11.1988)
187
Ambrož, J.
On factors of safety and lateral curvature of a slope
Stupně bezpečnosti a laterální zakřivení svahu
189