Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Manínska jednotka – čiastkový príkrov skupiny krížňanského príkrovu
Manin unit – partial nappe of the Krížna nappe group
289
Chovanec, V. & Vozár, J.
O geochemickom výskume sedimentov mladšieho paleozoika chočského príkrovu v Malých Karpatoch
310
Rozložník, L.
Vzťah alpínskej metamorfózy k sideritovej formácii v gemeridách
Problems of alpine metamorphism in relation to siderite ore formation in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (SE Slovakia)
311
Jahn, J.
Lazulitovo-cinabaritová mineralizácia v Tríbeči
320
Šengelia, D. M., Miko, O. & Bezák, V.
Stanovenie stupňa regionálnej metamorfózy hornín hronského komplexu veporidného kryštalinika
pomocou grafitového geotermometra

Determination of the degree of regional metamorphism in rocks of the veporidic crystalline (Hron complex) using “graphite thermometer”
321
Kalina, J. & Němec, F.
O. Franko – S. Gazda – M. Michalíček: Geotermické pole vrtby Lakšárska Nová Ves-7 a jeho geologická interpretace
Geothermal field of the Lakšárska Nová Ves-7 drill-hole and its geological interpretation
329
Bujalka, P.
Recenzia
O. Franko – S. Gazda – M. Michalíček: Tvorba a klasifikácia minerálnych vôd Západných Karpát
348
Chovan, M. & Határ, J.
Akcesorické minerály niektorých typov hornín kryštalinika veporíd
Accessory minerals of some veporide crystalline rocks (Middle Slovakia)
349
Jarkovský, J., Chovan, M. & Krištín, J.
Zonálny Cu – As-pyrit z ložiska Dúbrava (Nízke Tatry)
359
Cambel, B. & Macek, J.
Výskum skla tavených granitoidných hornín Západných Karpát
Investigation of glasses from melted granitoide rocks of West Carpathians
361
Števula, L., Horváth, I., Petrovič, J. & Kubranová, M.
Vplyv hydrotermálneho procesu na minerál fire-clay a kaolinit
Influence of hydrothermal process on fire-clay mineral and kaolinite
369
Ivan, Ľ.
Za Jánom Volkom Starohorským 1880–1977
375
Marschalko, R.
Dr. Bartolomej Leško, DrSc., šesťdesiatročný
379
Slavkay, M. & Valach, J.
Ing. Ivan Čillík, CSc., päťdesiatročný
381
Križáni, I.
Kvalitná tehliarska surovina pri Kelči
382
Figuschová, M.
Posnjakit, antlerit a jarosti z ložiska Špania dolina
383