Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, V., Lexa, J., Šimon, L. & Dublan, L.
Neogénny vulkanizmus stredného Slovenska
The neogene volcanism in central Slovakia
Key words: Central Slovakia, Neogene, volcanic rocks, basalts, andesites, rhyolites
159
Konečný, V. & Lexa, J.
Stavba a vývoj štiavnického stratovulkánu
Structure and evolution of the Štiavnica stratovolcano
Key words: Central Slovakia, stratovolcano, caldera, resurgent horst, andesite, rhyolite, intrusions
179
Šimon, L. & Kráľ, J.
Charakter pleistocénnej sopečnej aktivity vulkánu Putikov vŕšok v Štiavnických vrchoch
Character of the Pleistocene volcanic activity of the Putikov vŕšok volcano in the Štiavnické vrchy Mts.
Key words: Putikov vŕšok volcano, Quaternary volcano, lava flows, pyroclastic rocks, alkali basalts, Sr isotopes
197
Lexa, J.
Metalogenéza štiavnického stratovulkánu
Metallogeny of the Štiavnica stratovolcano
Key words: Štiavnica stratovolcano, metallogeny, ore deposits, ore potential, mineralization
203
Háber, M., Jeleň, S., Kovalenker, V. & Černyšev, I.
Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa
Model of epithermal ore mineralization of the Banská Štiavnica ore district
Key words: Banská Štiavnica and Banská Hodruša deposits, Au-Ag-base metal mineralization, mineral assemblages, P-T-X conditions, isotopic composition,
K-Ar and Rb-Sr age
215
Novák, J.
Banskoštiavnicko-hodrušský región – najvýznamnejšie stredisko baníctva v Európe v minulosti
Banská Štiavnica-Hodruša region – the most significant centre of the mining in Europe in the past
Key words: Banská Štiavnica-Hodruša region, gold mining, Mining Academy, UNESCO Cultural Heritage
225
Konečný, V. & Smolka, J.
História výskumných a prieskumných prác v banskoštiavnickom regióne
History of research and survey activities in the Banská Štiavnica area
Key words: history, mining, geology, petrography, neovolcanics, Štiavnica stratovolcano
229
Marsina, K. & Klukanová, A.
Využitie výsledkov environmentálnej geológie pri urbanistickom hodnotení banskoštiavnickej oblasti
Use of results of environmental geology for urban evaluation of the Banská Štiavnica region
Key words: environmental geology, geochemistry, hydrogeology, engineering geology, urban planning
235
Remšík, A., Maďar, D., Konečný, V., Král, M., Šefara, J., Grand, T. & Weis, K.
Geotermálne vody banskoštiavnického regiónu a možnosti ich získavania
Geothermal waters of the Banská Štiavnica region and possibilities of their obtaining
Key words: Map of the pre-Tertiary of basement, geothermic field, geothermal waters,
new sources
243
SPRIEVODCA EXKURZIE ZJAZDU
SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 2001
GUIDE OF THE SLOVAK
GEOLOGICAL SOCIETY CONGRESS 2001 EXCURSION
Konečný, V., Lexa, J., Šimon, L., Remšík, A., Vlčko, J., Wagner, P., Holzer, R.,
Fussgänger, E. & Melioris, L.
Lokalita 1 – Locallity No 1
Zárez štátnej cesty nad Banskou Štiavnicou – spodná stavba štiavnického stratovulkánu s ložnými intrúziami (báden)
State road cut near Banská Štiavnica – lower structural level of the Štiavnica stratovolcano with concordant intrusions (Badenian)
253
Lokalita 2 – Locallity No 2
Štôlňa Juraj pri Banskej Štiavnici – intruzívny komplex Banisko (sily a dajky kremitodioritového porfýru) a bazálne súvrstvie
Juraj gallery near Banská Štiavnica – Banisko intrusive complex (sills and dykes of quartz-diorite porphyry) and basal beds of the volcanic complex
254
Lokalita 3A – Locallity No 3A
Sklené Teplice – geologická stavba predterciérneho podložia
Sklené Teplice – geology of the pre-Tertiary basement
255
Lokalita 3B – Locallity No 3B
Sklené Teplice – minerálne vody
Sklené Teplice – mineral waters
257
Lokalita 4 – Locallity No 4
Szabóova skala, ryolitová extrúzia
Szabóova skala cliff, the rhyolite extrusion
258
Lokalita 5 – Locallity No 5
Lehôtka pod Brehmi – freatomagmatický kužeľ s dezintegrovanou ryolitovou extrúziou
Lehôtka pod Brehmi – phreatomagmatic cone with disintegrated rhyolite extrusion
259
Lokalita 6 – Locallity No 6
Šibeničný vrch – freatický kužeľ a extrúzia bazaltického andezitu
Šibeničný vrch – phreatic cone and extrusion of basaltic andesite
260
Lokalita 7 – Locallity No 7
Vyhne – sanácia havarijného ryolitového brala
Vyhne – remediation works on the break-down rhyolite cliff
262
Lokalita 8 – Locallity No 8
Nová Baňa-Brehy, najmladší vulkán Putikov vŕšok, lávové prúdy
Nová Baňa-Brehy, the youngest volcano Putikov vŕšok, lava flows
263
Lokalita 9 – Locallity No 9
Hodrušská dolina, granodioritová intrúzia
Hodrušská dolina valley, granodiorite intrusion
263
Lokalita 10 – Locallity No 10
Trojičné námestie, inžinierskogeologické problémy ochrany historického jadra Banskej Štiavnice
The Trojičné námestie square, engineering-geological problems of conservation in the historical centre of Banská Štiavnica
265
Lokalita 11 – Locallity No 11
Kysihýbeľ – bazaltový nek a biotiticko-amfibolický andezit vo výplni kaldery
Kysihýbeľ – basaltic neck and biotite-amphibole andesite in the caldera filling
266
Lokalita 12 – Locallity No 12
Glanzenberg pri Banskej Štiavnici – staré dobývky na žile Špitaler
Glanzenberg near Banská Štiavnica – old mining Works at the Špitaler vein
268
Lokalita 13 – Locallity No 13
Ilija – pemzové tufy vo výplni štiavnickej kaldery
Ilija – pumice tuffs in filling of the Štiavnica caldera
270
Lokalita 14 – Locallity No 14
Lom Tepličky – lávový prúd pyroxenického andezitu (sarmat)
The Teplička quarry – lava flow of pyroxene andesite (Sarmatian)
271
Lokalita 15 – Locallity No 15
Medovarce – lahary a konglomeráty pobrežnej zóny bádenského mora
Medovarce – lahars and conglomerates of the Badenian sea coastal zone
272
Lokalita 16 – Locallity No 16
Plášťovce – sedimenty sublitorálnej zóny bádenského mora (plášťovské vrstvy)
Plášťovce – sediments of the Badenian sea sublitoral zone (Plášťovce member)
273
Lokalita 17 – Locallity No 17
Hydrogeologická štruktúra minerálnych vôd v Dudinciach
Hydrogeological structure of mineral waters in Dudince
274
Lokalita 18 – Locallity No 18
Brhlovce – pemzové tufy, ľudské obydlia
Brhlovce – pumice tuffs, underground human dwellings
275
Lokalita 19 – Locallity No 19
Levice – submarinné brekciové prúdy a hyaloklastity v pobrežnej zóne sarmatského mora
Levice – submarine breccia flows and hyaloclastite breccias in the coastal zone of the Sarmatian sea  ………………. 276
276
ABSTRAKTY – ABSTRACTS
Lexa, J. & Konečný, P.
Vzťah metalogenézy k magmatickým procesom štiavnického stratovulkánu
Relation of metallogeny with magmatic processes of the Štiavnica stratovolcano
279
Konečný, V., Lexa, J. & Baráth, I.
Lahary na južnom svahu štiavnického stratovulkánu v sublitorálnej zóne bádenského mora
Lahars at the south slope of the Štiavnica stratovolcano in sublittoral zone of the Badenian sea
280
Koděra, P., Rankin, A. H. & Fallick, A. E.
Štúdium fluíd spätých so subvulkanickým granodioritovým plutónom štiavnického stratovulkánu
Study of fluids related to subvolcanic granodiorite pluton of the Štiavnica stratovolcano
281
Múdry, P.
Abiotická zložka v krajinnoekologickom pláne Banskej Štiavnice
Abiotic component in landscape-urban plan of the Banská Štiavnica city
282
Čajka, R., Kočická, E. & Olah, B.
Environmentálne problémy banskoštiavnického regiónu
Environmental problems of the Banská Štiavnica region
283
Smolka, J.
Žilné štruktúry v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli a ich východy
Vein structures in the Banská Štiavnica-Hodruša ore district and their outcrops
285
Smolka, J.
Banskoštiavnický geopark
Geopark of Banská Štiavnica
285
Iglárová, Ľ., Bodiš, D., Kováčiková, M., Liščák, P. & Matys, M.
Monitoring geologických faktorov v Štiavnických vrchoch
Monitoring of geological factors in the Štiavnické vrchy Mts.
286
Liščák, P., Jánová, V. & Žáková, E.
Monitoring zvetrávania na príklade banskoštiavnických andezitov
Monitoring of weathering processes on an example of Banská Štiavnica andezites
287
Uhlík, P., Šucha, V., Madejová, J., Puškelová, Ľ. & Šamajová, E.
Ílové minerály v oblasti štiavnického stratovulkánu
Clay minerals in the area of the Štiavnica stratovolcano
Geologické mapy Slovenskej republiky – Geological maps of Slovak Republic
287
Lexa, J.
Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 500 000
Geological map of the Western Carpathians and adjacent areas at scale 1 : 500 000
288
Konečný, V., Lexa, J., Halouzka, R., Dublan, L., Šimon, L., Stolár, M., Nagy, A., Polák, M., Vozár, J., Havrila, M. & Pristaš, J.
Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán)
Geological map of the Štiavnické vrchy Mts. and Pohronský Inovec Mts. (Štiavnica stratovolcano)
289
Konečný, V., Bezák, V., Halouzka, R., Stolár, M. & Dublan, L.
Geologická mapa Javoria
Geological map of the Javorie Mts.
291
Lexa, J., Halouzka, R. & Havrila, M.
Geologická mapa Kremnických vrchov
Geological map of the Kremnické vrchy Mts.
293
Šimon, L., Elečko, M., Lexa, J., Konečný, V., Kohút, M., Gross, P., Halouzka, R., Pristaš, J., Mello, J., Polák, M., Havrila, M. & Vozár, J.
Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny
Geological map of the Vtáčnik Mts. and Hornonitrianska kotlina basin
294
Dublan, L., Bezák, V., †Bujnovský, A., Halouzka, R., Hraško, Ľ., Vozárová, A. & Vozár, J.
Geologická mapa Poľany
Geological map of the Poľana Mts.
295
Pristaš, J., Elečko, M., Maglay, J., Fordinál, K., Šimon, L., Gross, P., Polák, M., Havrila, M., Ivanička, J., Határ, J., Vozár, J., Mello, J. & Nagy, A.
Geologická mapa Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny
Geological map of the Podunajská nížina lowland – Nitrianska pahorkatina upland
295
Nagy, A., Halouzka, R., Konečný, V., Dublan, L., Havrila, M., Lexa, J. & Pristaš, J.
Geologická mapa Podunajskej nížiny – východná časť
Geological map of the Podunajská nížina lowland – eastern part
296
Baňacký, V., Elečko, M., Potfaj, M. & Vass, D.
Geologická mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny
Geological map of the Chvolnická pahorkatina upland and northern part of the Borská nížina lowland
297
Gross, P., Buček, S., Ďurkovič, T., Filo, I., Karoli, S., Maglay, J., Nagy, A., Halouzka, R., Spišák, Z., Žec, B., Vozár, J., Borza, V., Lukáčik, E., Mello, J., Polák, M. & Janočko, J.
Geologická mapa Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny
Geological map of the Popradská kotlina basin, the Hornádska kotlina basin, the Levočské vrchy Mts., the Spišsko-šarišské medzihorie Mts., the Bachurňa Mts. and Šarišská vrchovina upland
298
Polák, M., Jacko, S., Vozár, J., Vozárová, A., Gross, P., Harčár, J., Sasvári, T., Zacharov, M., Baláž, B., Kaličiak, M., Karoli, S., Nagy, A., Buček, S., Maglay, J., Spišák, Z., Žec, B., Filo, I. & Janočko, J.
Geologická mapa Braniska a Čiernej hory
Geological map of the Branisko and Čierna hora Mts.
299
Polák, M., †Bujnovský, A., Kohút, M., Filo, I., Pristaš, J., Havrila, M., Vozár, J., Mello, J., Rakús, M., Buček, S. & Lexa, J. 
Geologická mapa Veľkej Fatry
Geological map of the Veľká Fatra Mts.
300
Mello, J.
Geologická mapa Slovenského krasu
Geological map of the Slovenský kras Mts.
301
Mello, J.
Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny
Geological map of the Slovenský raj Mts., the Galmus Mts. and Hornádska kotlina basin
302
Ivanička, J., Polák, M., Hók, J., Határ, J., Greguš, J., Vozár, J., Nagy, A., Fordinál, K.,
Pristaš, J., Konečný, V. & Šimon, L.
Geologická mapa Tribeča
Geological map of the Tribeč Mts.
303
Bezák, V., Dublan, L., Hraško, Ľ., Konečný, V., Kováčik, M., Madarás, J.,
Plašienka, D. & Pristaš, J.
Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť
Geological map of the Slovenské rudohorie Mts. – western part
304
Maglay, J., Halouzka, R., Baňacký, V., Pristaš, J. & Janočko, J.
Neotektonická mapa Slovenska v mierke 1 : 500 000
Neotectonic map of Slovekia at scale 1 : 500 000
305
Všeobecné – General
Kubeš, P., Filo, M., Šimon, L. & Konečný, V.
Zdroje magnetických anomálií terciérneho vulkanizmu
Sources of magnetic anomalies of the Tertiary volcanism
306
Pauditš, P.
Revízia banských diel v Novej Bani
Inspection of mining Works in Nová Baňa
307
Uher, P., Sabol, M., Konečný, P., Gregáňová, M., Táborský, Z. & Puškelová, Ľ.
Zafír vo výplni vrchnopliocénneho maaru pri Hajnáčke
Sapphire in fillings of the Upper Pliocene maar near Hajnáčka
307
Pauditš, P., Bednárik, M., Wagner, P. & Šimon, L.
Hodnotenie a prognóza náchylnosti územia na tvorbu svahových deformácií v Handlovskej kotline
Evaluation and prognosis of land susceptibility to landsliding in the Handlovská kotlina basin
308
Spišiak, J. & Balogh, K.
Mezozoické alkalické lamprofýry – geochémia a geochronológia
Mesozoic alkaline lamprophyre – geochemistry and geochronology
309
Ondrášik, M.
Vplyv mrazu na horniny
Frost influence on rocks
309
Hraško, Ľ., Kucharič, Ľ., Ivanička, J., Madarás, J., Siman, P., Kubeš, P., Filo, M. & Filová, I.
Stavba hercýnskych granitoidov vo východnej časti kohútskeho pásma – predbežné výsledky geofyzikálno-geologických prác
Structure of the Hercynian granite in the eastern part of the Kohút zone – preliminary results of the geophysical-geological works
310
Kováčik, M.
Odlišnosti v mechanizme alpínskej metamorfózy veporického kryštalinika a mladopaleozoicko-mezozoických klastických sedimentov
Differences in the mechanism of the alpine metamorphosis of the Veporicum crystalline complex and the Late Paleozoic-Mesozoic clastic sediments
311
Kohút, M., Poller, U. & Todt, W.
Permské granity vo Veľkej Fatre – záver hercýnskeho magmatického cyklu
Permian granites in the Veľká Fatra Mts. – the end of the Hercynian magmatic cycle
312

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Reichwalder, P.
Slovenská geologická spoločnosť na prelome milénií
1
Michalík, J.
Slovenská paleontológia na prahu nového milénia
9
Reichwalder, P. & Elečko, M.
RNDr. Anton Biely, CSc., sedemdesiatročný
14
Broska, I.
Vladimír Bezák päťdesiatročný
15
Reichwalder, P. & Elečko, M.
K nedožitým osemdesiatinám akademika Michala Maheľa
16
Plašienka, D.
Michal Maheľ – osobné spomienky
17
Michalík, J.
Slovenská geológia na 11. kongrese Európskej únie geovied v Štrasburgu
19
Mišík, M.
Recenzia
J. Michalík, D. Reháková, M. Kováč, J. Soták a I. Baráth, 1999: Geológia stratigrafických sekvencií. Základy sekvenčnej stratigrafie. Bratislava, Veda, vyd. Slovenskej akadémie vied. 233 s.
19