Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Suchár, A.
Výsledky prieskumu mastenca v okolí Kokavy nad Rimavicou
Results of the prospecting for talc in the environs of Kokava nad Rimavicou
(central Slovakia)
1
Slavkay, M. & Lenárt, J.
Vyhľadávacie kritériá a príznaky mastencových ložísk v okolí Hnúšte
Prospecting criteria and indication of talc deposits in the environs of Hnúšťa
17
Gaža, B.
Výsledky naftového prieskumu kollárovskej kladnej gravimetrickej anomálie
Resultate der Erdöl-Erkundung der positiven gravimetrischen Anomalie
von Kolárovo
23
Kašpar, P.
Recenzia
Ju. S. Bojarskaja: Deformirovanije kristallov pri ispytanijach na mikrotverdest
40
Hulman, R., Šajgalík, J. & Vámoš, F.
Geotechnické podmienky výstavby Petržalky
Geotechnical Conditions of the Construction of Petržalka
41
Gregor, T.
Poznámky ku geologickej stavbe južnej a juhozápadnej časti gemeríd
On the geological structure in the southern and south-western parts
of the Gemerides
55
Kašpar, P.
Recenzia
A. A. Godovikov: Vvedenije miněralogiju
62
Planderová, E.
Poznámky k veku starohorského paleozoika na základe palinologického výskumu
Remarks to the age of the Staré Hory Paleozoic, based upon palynological
research
63
Hurný, J.
Nález hydroromeitu v Spišsko-gemerskom rudohorí
Determination of hydroromeite in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
73
Valach, J. & Kušík, R.
Asociácia molybdenitu a fluoritu v neovulkanitoch Vtáčnika
Molybdenite and fluorite association in neovolcanites of the Vtáčnik mountains
75
Jaroš, J.
Význam interpretace ofiolitové suity pro geosynklinální teorii
79
Cieker, J.
Niektoré spôsoby využitia plynovochromatografických metód v geochémii a geológii
87
Zo života SGS 93