Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Baláž, P.
Results of the first phase of the deep-sea polymetallic nodules geological survey in the Interoceanmetal Joint Organization licence area (2001–2016)
Výsledky prvej fázy geologického prieskumu hlbokomorských polymetalických konkrécií v prieskumnom území Spoločnej organizácie Interoceanmetal (2001 ‒ 2016)
3
Pelech, O., Boorová, D., Hók, J. & Rakús, M.†
Upper Cretaceous limestone olistoliths in the Rázová Formation (Horné Belice Group), Považský Inovec Mts. (Western Carpathians)
Olistolity vápencov vrchnej kriedy v rázovskom súvrství hornobelickej skupiny Považského Inovca (Západné Karpaty)
37
Teťák, F.
Lithology and position of the Biele Karpaty Unit SE of Lednica (Biele Karpaty Mts., Western Carpathians)
Litológia a pozícia bielokarpatskej jednotky juhovýchodne od Lednice (Biele Karpaty, Západné Karpaty)
47
Cheikhaoui, Y., Bensehamdi, C., Cheniti, H., Kanli, A. I. & Benselhoub, A.
New formula for evaluation of strength pillar in the underground mine of Chaabet El-Hamra (Setif, Algeria)
Nový matematický postup hodnotenia pevnosti pilierov na príklade banskej prevádzky Chaabet El-Hamra (Setif, Alžírsko)
57
Danková, Z., Štyriaková, I., Čechovská, K., Šuba, J., Nováková, J., Kollárová, V., Bekényiová, A., Lenhardtová, E., Fedorová, E. & Briančin, J.
Influence of bacteria on toxic elements leaching from the contaminated soil
Vplyv baktérií na lúhovanie toxických prvkov z kontaminovanej pôdy
69
Celé číslo