Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Elečko,, M. & Vass, D.
Litostratigrafické jednotky usadenín sarmatského veku vo viedenskej panve
Sarmatian lithostratigraphic units of the Vienna Basin
Key words: Vienna Basin, Sarmatian, lithostratigraphy
1
Fordinál, K., Nagy, A. & Vass, D.
Problémy stratigrafie a litostratigrafie vrchného miocénu dunajskej panvy
Upper Miocene in the Danube basin: the stratigraphy and lithostratigraphy problems
Key words: Danube Basin, Upper Miocene, Beladice Formation, redefinition
7
Madarás, J. & Ivanička, J.
Tektonická pozícia mladopaleozoicko-mezozoických komplexov hornín na východných svahoch Kráľovej hole v Nízkych Tatrách
Tectonic position of the Upper Paleozoic-Mesozoic rock complex on the eastern slopes of the Kráľova hoľa parts of the Low Tatra Mts. (Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Veporicum unit, Late Paleozoic, Mesozoic, Alpine tectonics, mesostructures
15
Plašienka, D. & Soták, J.
Stratigrafické a tektonické postavenie karbónskych sedimentov v doline Furmanca (Muránska planina)
Stratigraphic and tectonic position of Carboniferous sediments in the Furmanec Valley (Muráň Plateau, Central Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Veporicum, Gemericum, Ochtiná Group, Visean, microfossils, structural position
29
Milička, J. & Vass, D.
Geochémia organickej hmoty šomodského súvrstvia – paleogeografické interpretácie (turnianska depresia, východné Slovensko)
Geochemistry of the organic mater in Somodi Fm. – paleogeographic interpretations (Turňa Depression, East Slovakia)
Key words: laminated algal limestone, oil shale, coal, Eocene-Oligocene, Somodi Fm.
45
Šottník, P. & Šucha, V.
Možnosti úpravy kyslého banského výtoku ložiska Banská Štiavnica–Šobov
Remediation of acid mine drainage from Šobov mine–Banská Štiavnica
Key words: oxidation, sulphides, reduction, wetland, microbial activity
53
Ozdín, D., Uher, P., Sliva, Ľ., Orvošová, M., Fejdi, P. & Šamajová, E.
Hemimorfit Zn4Si2O7(OH)2.H2O z jaskyne Zlomísk v Nízkych Tatrách
Hemimorphite from the Zlomísk Cave, the Nízke Tatry Mts., Central Slovakia
Key words: hemimorphite, Pb-Zn mineralization, cave, Nízke Tatry Mts., Slovakia
61
Škola genetickej petrografie
Hovorka, D.
Doplňme učebnice mineralógie: Spôsoby vzniku diamantov v prírode
Let us complete textbooks of mineralogy: Ways of diamond origin in nature
Key words: natural diamonds, kimberlites, ultra-high pressure metamorphism, impact structures
65
Diskusia
Stankovič, J.
Niekoľko poznámok k článku M. Radvanec (2000) P-T dráha exhumácie ultravysokotlakovo metamorfovaného peridotitu neďaleko Jakloviec na severe gemerika a na lokalite Skalka pri Sedliciach na sever od pruhu Branisko – Čierna hora
Some remarks to article by M. Radvanec (2000) P-T path and exhumation of ultra-high pressure metamorphosed peridotite at Jaklovce on the north of Gemericum and on the locality Skalka at Sedlice northward of the zone Branisko – Čierna hora Mts.
69
Radvanec, M.
Odpoveď RNDr. J. Stankovičovi na jeho pokus o niekoľko poznámok k článku M. Radvanca (2000) P-T dráha exhumácie ultravysokotlakovo metamorfovaného peridotitu neďaleko Jakloviec na severe gemerika a na lokalite Skalka pri Sedliciach na sever od pruhu Branisko – Čierna hora
Answer to RNDr. J. Stankovič on his attempt at some remarks to article by M. Radvanec (2000) P-T path and exhumation of ultra-high pressure metamorphosed peridotite at Jaklovce on the north of Gemericum and on the locality Skalka at Sedlice northward of the zone Branisko – Čierna hora Mts.
71
Kováčik, M.
Reakcia na odpoveď M. Radvanca na diskusiu o jeho článku Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou (Mineralia Slov., 32, 2000, s. 1–16)
Reaction on answer of M. Radvanec on discussion about his article Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou
73
Radvanec, M.
Druhá odpoveď RNDr. M. Kováčikovi, CSc., na tému Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou
Second answer to RNDr. M. Kováčik, CSc. on topic Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou
76
Dyda, M.
Stanovisko k odpovedi Ing. Radvanca, CSc., na moju kritiku (Mineralia Slov., 32, 2000,
s. 512–513) jeho článku Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou (Mineralia Slov., 32, 2000, s. 1–16)
Standpoint to answer by Ing. Radvanec, CSc. on my criticism (Mineralia Slov., 32, 2000, pp. 512–513) of his article Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou (Mineralia Slov., 32, 2000,
pp. 1–16)
79

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Grecula, P.
Šesťdesiat rokov Štátneho geologického ústavu D. Štúra a čo ďalej?
1
Stankovič, J.
Analytická elektrónová mikroskopia (Trnava 11. decembra 2000)
6
Hovorka, D. & Mišík, M.
RNDr. Pavol Grecula, DrSc. šesťdesiatpäťročný
7