Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rajlich, P.
Tektonika střižných zón
Tectonics of shear zones
1
Rajlich, P.
Návod k používání tektonické symboliky
Suggestion to using of tectonical symbols
17
Rudinec, R.
Recenzia
D. Vass, M. Elečko et al.: Geológia Rimavskej kotliny
18
Pospíšil, L.
Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
The present possibilities of identification of shear zones in the area of the West Carpathians
19
Kamenický, L.
Prognózne typy zrudnenia vo vybraných typoch granitov tatrika
31
Spišiak, J.
Metamorfóza nízkotatranského kryštalinika
32
Rajlich, P.
Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
Kinematika variské střižné deformace v Českém masívu
33
Maheľ, M.
Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
Shear zones, their manifestations (arcs and some transversal rifts) in the West Carpathians
41
Rozložník, L.
Strižná zóna gemerika – nositeľka sideritovej formácie
Shear zone of Gemericum – bearer of siderite formation
47
Plašienka, D.
Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians
55
Hubatka, F. & Pospíšil, L.
Stromečkové struktury – důkazy pro horizontální posuny ve vídeňské pávni
Evidence for horizontal shift in the Vienna Basin
63
Miškovic, J.
Mineralogicko-paragenetické pomery na ortuťovom ložisku Rákoš
68
Čurlík, J., Forgáč, J.
Geochemická interpretácia niektorých poznatkov zo štúdia hornín severogemerického permu
68
Hók, J. & Hraško, L.
Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
Deformation analysis of the western part of the Pohorelá line
69
Nemčok, M.
Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
Main principles of fault analysis in structural geology
81
Leško, B., Šutora, A.
Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
85
Dyda, M.
Fluidný režim v metapelitoch amfibolitovej fácie
86
Méres, Š., Hovorka, D.
Svory kohútskeho kryštalinika
86
Ivan, P., Hovorka, D., Spišiak, J.
Kompletné ofiolity v materiáli konglomerátov vrchnej kriedy pri Dobšinskej ľadovej jaskyni
86
Bezák, V.
Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
Variscan tectonic processes in the crystalline of the Tatric and Veporic units
87
Rozložník, L.
K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
To seventy years of Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský
89
Zorkovský, V.
Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
Sixty years of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc.
90
Hovorka, D.
Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc.
Prof. Ing. František Čech´s, DrSc., jubilee
94
Hovorka, D.
Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., is sixty
95