Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Demko, R., Kubiš, M. & Bazarnik, J.
Petrológia a geochémia acidného aplitu z hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu z okolia Rumplovskej
Petrology and geochemistry of acid aplites from the Hodruša-Štiavnica intrusive complex in the Rumplovská area
215
Kollárová, V.
Plagioklasy, pyroxény a olivíny v bazaltických andezitoch z Turčeka: indikátory procesov v magmatickom systéme
Plagioclases, pyroxenes and olivines in basaltic andesites from Turček: The indicators of the processes in the magmatic system
227
Uher, P., Koděra, P. & Vaculovič, T.
Perovskite from Ca-Mg skarn-porphyry deposit Vysoká – Zlatno, Štiavnica stratovolcano, Slovakia
Perovskit z Ca-Mg skarnovo-porfýrového ložiska Vysoká – Zlatno, štiavnický stratovulkán
247
Huraiová, M., Hurai, V. & Konečný, P.
Nález baddeleyitu (ZrO2) v bazaltovom maare pri Hajnáčke (južné Slovensko)
Finding of baddeleyite (ZrO2) in basaltic maar near Hajnáčka (southern Slovakia)
255
Kováčik, M.
Pumpellyite-prehnite mineral assemblage in Tatric basement and its relation to the Central Western Carpathian units
Pumpellyitovo-prehnitová minerálna asociácia v tatrickom fundamente a jej vzťah k jednotkám Centrálnych Západných Karpát
263
Ružička, P. & Michálek, M.
Muskovitovo-paragonitová geotermometria aplikovaná na stanovenie podmienok rekryštalizácie svetlých sľúd v metakarbonátoch z lokality Burda-Rovné
Muscovite-paragonite geothermometry applied for determination of the recrystallization conditions of the white mica in metacarbonate from locality Burda-Rovné (W. Carpathians)
273
Števko, M., Ozdín, D. & Pršek, J.
Hydrotermálna karbonátovo-kremeňovo-sulfidická mineralizácia v lokalite Jarabá-Veľká Trojica (Nízke Tatry), Slovenská republika
Hydrothermal carbonate-quartz-sulphidic mineralization at the Jarabá-Veľká Trojica occurrence (Nízke Tatry Mts.), Slovak Republic
285
Vojtko, P., Broska, I. & Šefčík, R.
Identifikácia rotácie staurolitu z metapelitov počítačovým mikrotomografom (Záhorská Bystrica, Malé Karpaty)
Identification of the rotation of staurolite from metapelites by computed microtomography (Záhorská Bystrica, Malé Karpaty Mts.)
305
Laurinc, D. & Vozárová, A.
Minerálne zloženie mladopaleozoických metapieskovcov severného gemerika ako indikátor zdrojovej oblasti
Mineral composition of the Northern Gemericum Late Paleozoic metasandstones as an indicator of the source area
313
Baluchová, B., Bačík, P., Fejdi, P. & Čaplovičová, M.
Mineralogický výskum prašných spadov z rokov 2006 – 2008 v oblasti Jelšavy
Mineralogical research of the mineral dust fallout from the years 2006 – 2008 in the area of Jelšava (Slovak Republic)
327

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Šimon, L. & Németh, Z.
2. otvorený kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti Geologický vývoj Českého masívu a Západných Karpát; 21. – 25. 9. 2011 Monínec, Česká republika
2nd Open Congress of the Czech Geological Society and Slovak Geological Society Geological Evolution of the Bohemian Massif and the Western Carpathians; 21. – 25. 9. 2011 Monínec, Czech Republic
335
Kudelas, D., Štrba, Ľ., Domaracký, D. & Rybárová, M.
Fyzikálne modelovanie prieniku roztavenej horniny do radiálnych trhlín v modelovom prostredí
Physical modelling of penetration of molten rock into radial cracks in the model environment
338
Majdán, M.
Turisticko-náučný banský chodník pri Handlovej
Touristic-educative mining pathway at Handlová
340
Chmielewská, E.
V Himalájach je záujem o slovenský zeolit
Interest in the Slovak zeolite in Himalayas
343
Baliak, F.
Recenzia publikácie R. Ondrášika, J. Vlčka a M. Fendekovej: Geologické hazardy a ich prevencia
Review of the publication Geological hazards and their prevention written by R. Ondrášik, J. Vlčko and M. Fendeková
345
Veselský, J. & Ďurža, O.
Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc., sedemdesiatročný
Greetings to 70th birthday of Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc.
346
Madarás, J.
II. ročník Memoriálu Miroslava Pulca – ryžovanie zlata v Kopytovskej doline v Branisku
2nd Memorial of Miroslav Pulec: Gold panning in the Kopytovská dolina valley, the Branisko Mts., Slovakia
347
Madarás, J
Spomienka na Miroslava Pulca
The remembrance of Miroslav Pulec
349