Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D. & Méres, Š.
Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
Relics of high-grade metamorphics in Tatroveporic crystalline of the West Carpathians
193
Rozložník, L.
Recenzia
F. Čech: Genéza, dynamika a klasifikácia sedimentárnych panví s ložiskami uhľovodíkov
201
Méres, Š. & Hovorka, D.
Metamorfný vývoj rúl Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
Metamorphic development of gneisses in the Suchý, Malá Magura and Malá Fatra Mts. (Central Slovakia)
203
Putiš, M.
Štruktúrny a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkych Tatier
Structural-metamorphic development of the crystalline complex of the eastern part of the Low Tatra
217
Gubač, J.
Petrochemické znaky granitoidných hornín kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkych Tatier
Petrochemical indications of crustal origin of granitoids in the Ďumbier zone of the Low Tatra Mts. (Central Slovakia)
225
Vybíral, V. & Gubač, J.
Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
Some results of investigation into physical properties of crystalline rocks on the Jasenie-Kyslá locality (Low Tatra Mts., Central Slovakia)
237
Obernauer, Dušan
Geofyzikálny seminár
242
Planderová, E.
Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenie) na základe výskytu palinomorf
Weakly metamorphosed sediments in the Ďumbier crystalline (Jasenie area, Low Tatra Mts.) according to their palinomorphs
243
Bezák, V.
Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
Pre-metamorphic character of rocks in the Kohút zone, Veporic unit (Central Slovakia)
247
Korikovskij, S. P., Dupej, J. & Boronichin, V. A.
Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
High Fe metasediments from Kokava nad Rimavicou (Veporicum, Central Slovakia)
251
Turanová, L., Turan, J. & Kátlovský, V.
Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
Carbonates and geochemistry of black shales of the magnesite deposits in Carboniferous of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
259
Hovorka, D.
Recenzia
W. Kramer: Magmengenetische Aspekte der Lithosphärenentwicklung
266
Pramuka, S.
Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
Petrochemistry of Paleozoic metabasites of the Rudňany area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
267
Knéslová, A.
Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
Preliminary information on Au-Sb mineralization occurrence in Remata area near Handlová (Central Slovakia)
274
Bartek, V.
Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej časti viedenskej panvy
New lithostratigraphic subdivision of Upper Pannonian and Pontian sediments in the Slovakian part of the Vienna basin
275
Szalaiová, V. & Marušiaková, D.
Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
Detailed gravimetric and geomagnetic data from Bratislava area
282
Rybář, J.
Inženýrskogeologický přístup k řešení stability svahů a lomových stěn v Kanadě (Bratislava 15.12.1988)
282
Bartalský, J. & Slavkay, M.
RNDr. Zora Priechodská, CSc. (*1926 †1989)
285
Obernauer, D.
Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
Sixty years of Ing. Ivan Marušiak, CSc.
287