Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou
Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporicum near Kokava nad Rimavicou
Key words: Western Carpathians, Veporicum, Variscan, metapelite, magnetite-Qtz-C metapsammite, Au-löllingite, amphiboles schists, garnet-magnetite schists, continental crust
1
Aubrecht, R. & Méres, Š.
Exotic detrital pyrope-almandine garnets in the Jurassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
Odkiaľ pochádzajú exotické klastické pyropovo-almandínové granáty v jurských sedimentoch pieninského bradlového pásma a tatrika?
Key words: Jurassic paleogeography, Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Bohemian Massif, garnets, granulites, eclogites
Marko, F., Dyda, M., Baková, L., Swierczewska, A. & Tokarski, A. K.
Strižné deformácie v pasierbieckych pieskovcoch račianskej jednotky (vonkajšie Západné Karpaty)
Shear deformations of Pasierbiec sandstone from the Rača unit (Outer Western Carpathians)
Key words: deformation bands, slickensides, fault-slip related paleostresses, Eocene flysch, Western Carpathians
29
Schlögl, J., Aubrecht, R. & Tomašových, A.
The first find of the Orava Unit in the Púchov section of the Pieniny Klippen Belt (Western Slovakia)
Prvý nález oravskej jednotky v púchovskom úseku pieninského bradlového pásma
Key words: Jurassic, Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Orava Unit, stratigraphy, ammonoids
45
Fordinál, K. & Elečko, M.
Ripnianske súvrstvie – sladkovodné sedimenty sarmatu a spodného panónu rišňovskej priehlbiny
Ripňany Formation – a Sarmatian and Early Pannonian fresh water sedimentary assemblage of the Rišňovce depression
Key words: Danube basin, Rišňovce depression, Sarmatian, Pannonian, Ripňany Formation, new litostratigraphic unit
55
Kováčiková, M. & Klaučo, S.
Stará záťaž – neriadené skládky odpadu a iné zdroje znečisťovania v okreseD unajská Streda
Old landfills and other sources of contamination in the Dunajská Streda district
Key words: landfills, other sources of contamination, risk rating of landfill site, GIS, remedial measures
61
Illášová, Ľ. & Ivanovič, E.
Zlatonosný potok Zlatnianka
Zlatnianka – the gold bearing creek
Key words: Slovakia, Tribeč Mts. (south-western slopes), Au mineralization, gold flotation places, meaning of the word „gold“ in local names
69
Kučera, M.
Ranostredoveké dobývanie zlata na Slovensku
Early medieval exploitation of gold in Slovakia
Key words: panning of gold, Slavonian, early medieval period
73

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kráľ, J.
Štiepenie uránu – od nádejí k problémom
(60 rokov od publikovania objavu)
1
Hrašna, M.
Environmentálna geológia – nový odbor geologických vied
4
Khun, M. & Ďurža, O.
Environmentálna geochémia na prahu 21. storočia
5
Hovorka, D.
O tzv. veľkých doktorátoch (DrSc.)
8
Švasta, J.
Ohrozené vody Ruska
9
Bizubová, M. & Uhereková, M.
Nová učebnica geológie pre 8. ročník základných škôl
10
Vass, D.
Oneskorená recenzia (L. Trunkó: Geology of Hungary)
11
Knésl, J.
Recenzia
M. G. C. Wilson, C. R. Anhaeusser (red.) et al.: The mineral resources of South Africa
12