Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vojtaško, I.
Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy
Selection of lithological type sets and the reliability of engineering geological map
97
Michalík, J., Halásová, E., Ondrejčíková, A.
Korelácia vertikálneho rozšírenia vrchnojurských až spodnokriedových organizmov v profile Hlboč v Malých Karpatoch (Bratislava 22.10.1987)
108
Vass, D., Nagy, A., Kohút, M. & Kraus, I.
Devínskonovoveské vrstvy: Hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji viedenskej panvy
The Devínska Nová Ves Member: Olistostromes on the southeastern border of the Vienna basin
109
Rudinec, R.
Geotermálne ložisko vo východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša – Čičarovce
The geothermal deposit in the East Slovakian Neogene bound on the burried Beša – Čičarovce volcanic structure
123
Bezák, V.
Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
Tectonic development of the south-western part of Veporicum, West Carpathians
131
Spišiak, J., Pitoňák, P. & Petro, M.
Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry
Metaultramafites from the Jasenie-Kyslá area, the Low Tatras
143
ejdi, P. & Kolník, B.
Pyroxénová geotermometria a geobarometria ultrabázického telesa pri Sedliciach
Pyroxene geothermometry and geobarometry of ultrabasic body near Sedlice, Eastern Slovakia
149
Babčan, J.
Recenzia
V. Bouška et al.: Přírodní skla
160
Chovan, M. & Michálek, J.
Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
Bismutite and tetradymite on the Dúbrava Sb deposit, Middle Slovakia
161
Palivcová, M.
Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem
Walker´s hypothesis of lunar and earth´s crust formation
169
Hovorka, D.
Typy magiem; význam termínov
Types of magmas; the meaning of the terms
179
Jakeš, P.
Diskuse k příspěvku D. Hovorky: Typy magiem; význam termínov
Discussion on contribution by D. Hovorka: Types of magmas; the meaning of the terms
183
Hovorka, D.
Odpoveď na diskusiu P. Jakeša
186
Varga, L. & Jardoň, D.
Inžinierskogeologické a hydrogeologické práce na SVD Gabčíkovo – Nagymaros
Engineering geological and hydrogeological studies on the Gabčíkovo – Nagymaros hydroenergetic system
187
Zajac, Ľ.
Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
Some problems of background determination in the hydrogeochemical prospecting
189
Hroncová, Z.
Výsledky geologického prieskumu keramických surovín v Kremnických vrchoch
191
Oružinský, V.
Stredoslovenské dinasové kremence vo svetle nových poznatkov (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
191
Šamajová, E.
Genéza a prognózy zeolitových ložísk (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
191
Lajčáková, A., Šamajová, E., Hroncová, Z.
Ložiskovo-paragenetický vzťah perlitov a zeolitov v JZ časti Kremnických vrchov (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
191
Galko, I.
Keramické a tehliarske suroviny Lučenskej kotliny (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
191
Varga, I., Horský, S., Hodermarská, A., Mihalič, A.
Výsledky prieskumu keramických surovín na východnom Slovensku (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
192
Hrnčár, A.
Nové poznatky o ložiskách stavebného kameňa v stredoslovenských neovulkanitoch (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
192
Hruškovič, S.
Poznatky o ložiskách bazaltových hornín v Cerovej vrchovine (Seminár ložiská nerúd v neovulkanitoch, 19.11.1987, Bratislava)
192