Obsah – Content

 

PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Németh, Z.
Lithotectonic units of the Western Carpathians: Suggestion of simple methodology for lithotectonic units defining, applicable for orogenic belts world-wide
Litotektonické jednotky Západných Karpát: návrh jednoduchej metodiky na definovanie litotektonických jednotiek, aplikovateľnej pre orogénne pásma vo svete
81
Kúšik, D., Bancík, T., Toth, P. & Sakmár, J.
Hydrothermal Bi-Te-(Hg) mineralization with coloradoite (HgTe) in the Kujnišova dolina valley, Mníšek nad Hnilcom, Gemeric Unit, W. Carpathians
Hydrotermálna Bi-Te-(Hg) mineralizácia s coloradoitom HgTe (Mníšek nad Hnilcom-Kujnišova dolina, gemerikum)
91
Pelech, O., Michalík, J., Aubrecht, R., Fordinál, K., Hudáčková, N., Kohút, M., Kováčová, M., Levická, J., Lintnerová, O., Maglay, J., Moravcová, M., Ondrejka, M., Potfaj, M., Reháková, D., Sabol, M., Schlögl, J., Sliva, Ľ.,
Soták, J., Šarinová, K.,
Šujan, M., Vančová, I. & Vozárová, A.
Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky
Slovak version of the International chronostratigraphic chart
103
Šimo, V. & Antolíková, S.
Biostratigraphy and palaeoecological evaluations based on trace fossils and calcareous nannofossils from the Middle Jurassic (Aalenian – Bajocian) bioturbated limestones
from the Periklippen Zone of the Drietoma Unit (Myjava Upland, Slovakia)

Biostratigrafia a paleoekologické vyhodnotenie fosílnych stôp a vápnitého nanoplanktónu zo strednojurského (álen – bajok) bioturbovaného vápenca pribradlovej zóny
drietomskej jednotky (Myjavská pahorkatina)
115
Izquierdo, Y. C., Orihuela, J., Silva, G. G., Zurita, M., Mourão, D. C. & Manzor, H. D.
Meteorite and bright fireball records from Cuba
Meteority a pozorovania meteorov a bolidov na Kube
131
Vizi, L. & Fričovský, B.
Multivariate geostatistics to build a geological model of Bešeňová hydrogeothermal structure, Liptov basin, Slovakia
Použitie metód viacpremennej geoštatistiky na vytvorenie geologického modelu hydrogeotermálnej štruktúry Bešeňová
146