Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Méres, Š., Janák, M., Ivan, P. & Konečný, P.
Omfacit – diagnostický minerál eklogitovej fácie metamorfózy v kryštaliniku Západných Karpát
Omphacite – metamorphic index mineral of the eclogite facies in the crystalline basement of the Western Carpathians
89
Buriánek, D., Müller, P., Abrahám, M. & Hanák, J.
Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
Obmedzenia pri určovaní zdrojových oblastí analýzou chemického zloženia ťažkých minerálov zo sedimentov vodných tokov – pôvodné sedimenty z Bieleho potoka (Ždárské vrchy, Česká republika)
103
Derco, J., Németh, Z. & Derco, J. ml.
Grafitizácia uhlíkatých látok pri metamorfóze západokarpatských hornín
Graphitization of carbon matter during metamorphism of Western Carpathians rocks
113
Bezák, V. & Olšavský, M.
Rozsiahle alpínske násuny v severnom veporiku
Large overthrusts in the Northern Veporicum (Western Carpathians)
121
Bezák, V., Broska, I., Konečný, P., Petrík, I. & Košler, J.
Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
Permian magmatic complex in Northern Veporicum: Interpretation of new datings of acid magmatites
127
Ozdínová, S.
Bádenské vápnité nanofosílie z vrtu Gajary 23 (viedenská panva)
Badenian calcareous nannofossils from Gajary 23 borehole (Vienna Basin)
135
Ozdínová, S.
Badenian calcareous nannofossils from Semerovce ŠV-8 and Cífer-1 boreholes (Danube Basin)
Bádenské vápnité nanofosílie z vrtu Semerovce ŠV-8 a vrtu Cífer-1 (podunajská panva)
141
Vaněková, H. & Bendík, A.
Palynologický rozbor sedimentov z Jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre
Palynological analysis of sediments from Izabela Textorisová Cave in Veľká Fatra Mts.
151
Košťálik, J.
Vývoj a chronostratigrafia kvartérnych sedimentov a fosílnych pôdnych komplexov na lokalite Petrovany-Močarmany v Košickej kotline
Evolution and chronostratigraphy of Quaternary sediments and fossil soil complexes on the locality of Petrovany-Močarmany in the Košice Basin
155
Ďurža, O. & Jankulár, M.
Magnetická susceptibilita pôdy v povodí Kyjova
Soil magnetic susceptibility of the watersheds of the Kyjov brook
171
Kraus, I.
Nové trendy a možnosti využívania nerudných surovín na Slovensku
New trends and possibilities of utilization of industrial minerals and rocks in Slovakia
175
AKTUALITA – ACTUALITY
Fulín, M. & Holec, P.
Nález vtáčej nohy (Aves) v paleogénnych sedimentoch lokality Bystré nad Topľou
Discovery of a bird leg (Aves) in Paleogene sediments at Bystré nad Topľou locality
185
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Andráš, P.
Staroveký bronz – história a zdroje
Archean bronze: History and sources
185

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z.
Mineralia Slovaca – geovedné periodikum
Mineralia Slovaca – geoscientific periodical
197
Németh, Z.
7. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti
7th Annual Seminary of Slovak Geological Society
199
Plašienka, D. & Reháková, D.
K životnému jubileu profesora M. Mišíka
The jubilee of professor M. Mišík
228
Reháková, D. & Józsa, Š.
Conference Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
Konferencia Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát
231
Soták, J.
Paleoenvironmental changes of the Carpathian Flysch Sea during the transition from the Peri-Tethyan to Black Sea-type basins
Paleonvironmentálne zmeny v systémoch karpatských flyšových morí pri ich transformácii z peri-tetydných paniev na panvy typu Čierneho mora
253
Chalupová, B., Szewczyk, E., Bazarnik, J., Majka, J., Kondela, J., Kováčová, M., Gregáňová, M. & Zahradník, L.
9th International Geological Conferencie of PhD. Students and Young Scientists
9. medzinárodná geologická konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
255
Michalík, J.
Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia
9th Czech-Slovak-Poland paleontological conference
278
Michalík, J.
Útvary jursko-kriedového rozhrania v západnej časti flyšového pásma Západných Karpát na poľsko-českom pohraničí
Jurassic–Cretaceous boundary formations in western part of the Outher Flysch Carpathians on the Polish–Czech borderland
279
Kušnír, P.
Jedna (vraj) slušná reakcia na nepodpísanú poznámku
One (allegedly) proper reaction on annonymous remark
280
Panáček, A.
Jozef Hricko sedemdesiatročný
Jozef Hricko – 70th jubilee
281
Oznamy Slovenskej geologickej spoločnosti a redakcie Mineralia Slovaca
Notices of Slovak Geological Society and editorial office of Mineralia Slovaca
281